Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Vyhne

Aktuality

Farské oznamy - 2. adventná nedeľa


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

  V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2016 o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu vo Vyhniach.
 
 
Program rokovania: ...viac...


 

Návrh rozpočtu obce Vyhne na roky 2017-2019

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo ...viac...


 

Návrh DOPLNOK Č. 9 k VZN Č. 6/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Vyhne

Obec Vyhne zverejňuje návrh" DOPLNOK Č. 9 k VZN Č. 6/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Vyhne"

  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a pr ...viac...


 

Zámer na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Vyhne

Obec zverejňuje zámer prenajať svoj majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 
OZ prijíma uznesenie č. 64/2016
OZ schvaľuje zámer na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Vyhne a to:
nebytovú bu ...viac...


 

Detský lekár namiesto MUDr. Kaňu

Ordinácia Hliník nad Hronom namiesto  MUDr. Kaňu.
Nový ordinujúci lekár: MUDr. Šulvová Darmila
 
Pondelok: 12:15 - 14:30
Utorok: I.ZŠ ZH : 07:00 - 11:00
Streda: 06:30 - 09:30
Štvrtok: I.ZŠ ZH : 07:00 - 11:00
Piatok 12:15 - 14:30
viac...


 

Oznam

Detská ambulancia - zastupovanie
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že v sobotu 8. októbra 2016 nás náhle opustil pán MUDr. Pavol Kaňa. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 12.10.2016 o 13.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Žiari nad Hronom.
MUDr. Pavol Kaňa b ...viac...


 

Organizačná štruktúra obce VYHNE


 

Zámer na zámenu - prevod časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vyhne

Obec Vyhne,
               zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
                                                
                                    zverejňuje
           v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb.  
               ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebných prác

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., oznamuje, že na stavbe "8193 - Vyhne - Pri sladovni - zahustenie TS", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 568/2015 dňa 3.12. 2015, budú začaté stavebné práce a to dňom 24.9.2016. Zhotoviteľom stavby bude Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a ...viac...


 

Vyhlásenie OVS na predaj pozemku

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
 
V y h l a s u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 2 písm. a, b)zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Obchodnú verejnú súťaž
v zmysle ...viac...


 

Rozhodnutie Program rozvoja Obce Vyhne na roky 2014-2020


 

Oznam

Obec Vyhne ponúka k 1.9.2016 do nájmu voľný 1 izbový byt č. 1 (podlahová plocha 32,92 m ) na prvom poschodí v bytovom dome súp. č. 69 v obci Vyhne. Byt je možné prideliť len osobám, ktoré spĺňajú podmienky VZN č. 1/2015 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi. Mesačné nájomné za byt závisí od p ...viac...


 

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

 Obec Vyhne zverejňuje prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska:
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal (streetbal), nohejbal, bedminton.
Využívať viacúčelové ihrisko sú op ...viac...


 

Zámer na prenájom nehnuteľnosti

                                                        Obec Vyhne,
                           zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
                                                
                                                     zverejňuje
           v zm ...viac...


 

Program rozvoja obce Vyhne na roky 2014 - 2020

Program rozvoja obce Vyhne (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument na roky 2014-2020, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej po ...viac...


 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2015


 

Deň matiek

deň matiek


Obecný úrad Vyhne pozýva všetky mamy, mamky, mamičky na DEŇ MATIEK, ktorý sa uskutoční
15. mája 2016 o 15:00 h v spoločenskej sále OcÚ.
Všetky ste srdečne vítané!
viac...


 

Máme nový literárny prírastok

kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria


Ako sme už vopred avizovali, v piatok 11. marca sa na pôde Obecného úradu vo Vyhniach konal "krst" monografie Zdenko Mikula s podtitulom Rád som žil a tvoril. Knihu "pokrstil" starosta obce Vladimír Bevelaqua spolu s jej hlavnou autorkou Mariannou Bárdiovou a "krstnou mamou" Darinou Luptovsko ...viac...


 

Výsledky parlamentných volieb 2016 - Vyhne

Výsledky parlamentných volieb 2016 - Volebný obvod Vyhne
1073 - zapísaných voličov  
704 -  zúčastnených voličov
685-  platných hlasov
Výsledky Názov politickej strany počet hlasov Strana TIP
6 STRANA MODERNÉHO ...viac...


 
Posledné registrované firmy
Penzión na slnečnej stráni **, Vyhne 363 , 966 02 Vyhne
Albin Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne
Hotel SITNO ***, Vyhne č. 103, 966 02 Vyhne
Penzión Vila Sokáč *, 966 02 Vyhne 28
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen

 

 

logo UNESCO


 

dnes je: 6.12.2016

meniny má: Mikuláš

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka