Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznam

Stredoslovenská energetika - Distribúcia upozorňujeVytlačiť
 

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia, považujeme za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:

 

Podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o

a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,

c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

 

 

Podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:

 

4.      a)   zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

         b)   vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

         c)   vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti

               2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

          d)   uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

          e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

           f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť

                  prevádzky sústavy.

5. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej   

     5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto  

     porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

 

Podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

 

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 11 a § 43 s osobitným zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a),

Podľa § 91 ods. 1 písm. b) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy.

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE - D, a.s. na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť SSE - D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE-D, a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne SSE- D, a.s. škoda, bude SSE-D, a.s. nútená  si vzniknutú škodu od daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovať v občiansko-súdnom konaní (podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že zabránenie vstupu SSE - D, a.s. na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu:

- všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., (kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

- poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia – podľa § 286 Trestného zákona - kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky energetického zariadenia potresce sa odňatím slobody na štyri až osem rokov.

 

Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s.

stromy.jpg

 


 
 

Výzva občanomVytlačiť
 

erbPoslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. 


 
 

Uvítali sme našich najmenších ..Vytlačiť
 

Kópia – DSC03136.JPGV nedeľu 3. decembra sme v zasadačke OcÚ slávnostne uvítali do života našich najmladších občanov. Keďže ešte veľmi nevedia chodiť, dali sa na podujatie priniesť svojimi rodičmi v sprievode ďalších členov rodiny.  Úvodné slovo na podujatí predniesla Ing. Gabriela Marko a slávnostné uvítanie už mal na starosti pán starosta V. Bevelaqua.  Veselo bolo nielen vďaka bábätkám, ale aj vďaka šikovným žiakom našej základnej školy, ktorí si na túto príležitosť pod vedením pani učiteliek krásne pripravili pásmo básní a piesní. Pán starosta pogratuloval rodičom, mamičky obdaroval kvetinami a detičky tiež neobišli naprázdno, pretože sme pre nich nachystali darčeky na krajší vstup do života. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť a vytvorenie príjemnej atmosféry. Detičkám prajeme veľa zdravíčka  a radosti v ďalšom živote!

 Fotografie si môžete pozrieť tu: http://www.vyhne.sk/fotogaleria/uvitanie-do-zivota-2017.html


 
 

Knižnica v nových priestorochVytlačiť
 

knihy.jpgOznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bola presťahovaná na prízemie OcÚ a oddnes v nej nájdete aj niekoľko nových titulov.


 
 

Október - mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

starsi.jpg

Obec Vyhne v spolupráci s Jednotou dôchodcov a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých opäť pripravila slávnostné posedenie pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. Podujatie sa konalo v priestoroch školskej jedálne v budove OcÚ a svojím príhovorom ho otvoril starosta obce Vladimír Bevelaqua. Nasledoval kultúrny program odštartovaný našimi škôlkarmi. Tí nám priviali aspoň trošku tepla z tropického Hawaia prostredníctvom tanca hula, ktorý vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Zo zámoria nás vrátili späť na rodnú hrudu deti z FS Pramienok s ich pásmom ľudových hier a piesní.  Seniorov obdarovali ručne vyrobenými kvietkami. Keďže k nám v tento deň zavítal aj jeden z kandidátov na župana Igor Kašper, krátko sa prihovoril prítomným i on. Nasledovali piesne v podaní našej Vyhnianky,  dojímavý prednes poézie p. Schniererovej a energické vystúpenie študentov zvolenského konzervatória Dominika Kováčika a Samka Holečku. Dôležitým bodom programu však bola aj gratulácia jubilantom a ocenenie osobností za ich celoživotný prínos. Do tanca nám potom zahrali Müllerovci. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok! 

Lenka Holečková

Fotogaléria k článku: http://www.vyhne.sk/fotogaleria/den-ucty-k-starsim.html


 
 

Merače rýchlosti v našej obciVytlačiť
 

LogoMVSR_7771.jpgNa základe podanej žiadosti získala naša obec dotáciu na „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Vyhne“ vo výške 5 590 €. Obec na spolufinancovanie projektu použila aj vlastné finančné zdroje vo výške 1 766 €.  Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie a inštaláciu meračov rýchlosti s kamerovým systémom spojených so záznamovým zariadením a monitorom. Jeden z meračov je umiestnený pri Parku mládeže a druhý pri potravinách na sídlisku Stred.  Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

 


 
 

39. Zraz cykloturistov KST prekonal očakávaniaVytlačiť
 

Poslednú akciu nášho Kultúrneho leta môžeme pokojne nazvať jeho vyvrcholením, keďže sprievodný program k 39. Zrazu cykloturistov KST zožal veľký úspech v radoch účastníkov zrazu, turistov i domácich.  Slávnostné otvorenie zrazu  sprevádzali silné hlasy mužského speváckeho zboru Štiavničan, ktoré vzdal hold baníckej tradícii nášho regiónu. Piatkový večer bol venovaný country v podaní Dostavníka a Batohu BB, ktorí potešili nielen milovníkov tohto štýlu. Sobota vzbudzovala obavy, keďže predpovede počasia neboli ani zďaleka priaznivé. Chlapci zo ZH BANDu však všetky obavy zahnali do stratena, pretože ich coververzie najväčších slovenských a českých hitov roztancovali celý dav aj napriek neutíchajúcemu dažďu. Po ich vystúpení sa chopil štafety DJ Fabo a celú akciu priviedol do zdarného konca.

Ďakujeme všetkým prítomným za skvelú atmosféru a pozitívne ohlasy!

Viac foto:  http://www.vyhne.sk/fotogaleria/39-zraz-cykloturistov-kst.html

P9016800.JPG

 

                                                                                                                                                    Lenka Holečková


 
 

Mám ja hrušku a nič na nej, ...Vytlačiť
 

21035263_1433511510080532_910598365_o.jpgAj túto ľudovú pieseň sme si mohli vypočuť v podaní našich drahých Sliackovcov počas podujatia Na ľudovú nôtu. Po počiatočných technických problémoch a nepriazni počasia akciu zachránil rýchly presun z námestia do priestorov školskej jedálne, kde sme mali možnosť naplno si vychutnať krásne tradičné melódie. Predstavili sa nám heligonkári Peťo Sliacky, Ondrej Sliacky, Michal Štaudner, Pavol Brada, spievali aj: Ľuboš Sliacky, Kristínka, Evka, Natália a Sofinka Sliacke, Eliška a Aďa Bradové, a na husličky fidlikal Samuel Holečka. Sliackovcov však prišla podporiť aj cezpoľná muzika Boľhov z Korytárok a spoločne vytvorili neopakovateľnú atmosféru.

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/na-ludovu-notu-.html


 
 

Róbert Mikla vo VyhniachVytlačiť
 

Rockovú časť nášho Kultúrneho leta máme za sebou. Výborne sa jej zhostil spevák Róbert Mikla s priateľmi. Odohrali koncert, na ktorom sa bavili naozaj všetky vekové kategórie. Texty piesní plné Robových životných skúseností a pocitov a skvelé spevácke i hudobné výkony naplnili naše námestie veľkou energiou. Tešíme sa, že súčasťou tohto zoskupenia je aj naša speváčka Majča Knoppová s nádherným hlasom a charizmou.

DSC_0101.jpg

Viac foto:

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/robert-mikla-a-priatelia-2017.html


 
 

Zmenil tvár Šanghaja a jeho jediná stavba mimo Číny sa nachádza vo Vyhniach..Vytlačiť
 

kaplnka.jpgSobota 29.7. patrila spomienke na významného svetového architekta so slovenskými koreňmi Ladislava Hudeca. Jeho jediné dielo postavené mimo územia Číny sa nachádza práve u nás a je ním  Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, ktorá bola v roku 2014 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku Slovenska.

Večer otvoril mladý, talentovaný Branislav Višňanský svojím klavírnym koncertom, okoreneným jehoho historkami z ciest po Slovensku i zahraničí. Po koncerte nasledovalo premietanie filmu Ladislava Kaboša ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA, z ktorého sme sa mohli dozvedieť zaujímavé fakty zo života slávneho architekta L. Hudeca, nahliadnuť i do jeho súkromia prostredníctvom rozprávania je ho detí a spoznať jeho najvýznamnejšie diela. Po tomto pútavom filme nasledovala beseda s režisérom filmu Ladislavom Kabošom a jeho manželkou, producentkou filmu Svatavou Máriou Kabošovou. Výnimočná atmosféra bola umocnená tým, že celé podujatie sa odohrávalo vonku, na našom námestí, a napriek chladnejšiemu počasiu si našlo svojich priaznivcov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu večera, ako aj Pivovaru Steiger za upomienkové predmety pre našich vzácnych hostí.

FOTO: http://www.vyhne.sk/fotogaleria/zmenil-tvar-sanghaja.html


 
 

Vodný raj hľadá brigádnikov na letnú sezónuVytlačiť
 

Prevádzka Vodný raj Vyhne, hľadá študentov brigádnikov na letné obdobie od augusta do septembra na obsadenie pracovných pozícií:

plavčík,

obsluha v gastronomickom zariadení.

Podmienkou je dosiahnutý vek 16 rokov. Záujemcovia sa môžu informovať na telefónnom čísle: 0904873225 alebo priamo na Obecnom úrade u p. Gabriely Marko.

IMG_0517.JPG


 
 

Šlágrovali sme s Black BandomVytlačiť
 

V sobotu 22. júla sme to mali šláger za šlágrom v podaní skupiny Black Band z Prievidze. Námestie sa rozozvučalo o 19-tej hodine a dvojhodinový program ubehol ako voda. Skúsení hudobníci prekypovali dobrou náladou, ktorú šikovne preniesli aj na publikum pomocou piesní, ale aj vtipnými príhodami z histórie skupiny. Bavili sa všetky vekové kategórie, a preto dúfame, že do našej obce ešte zavítajú. Keďže neskrývali nadšenie z nášho pivka, ktoré dostali aj do daru od nášho pána starostu, určite si k nám cestu opäť nájdu.

Fotografie nájdete tu:

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/black-band.html

20170722_193919.jpg


 
 

Sobota venovaná deťomVytlačiť
 

V rámci nášho Kultúrneho leta sme naplánovali aj podujatie venované detskému divákovi. Zavítal k nám muflón Ancijáš s kamarátkou dážďovkou Milicou a zobrali nás so sebou na cestu okolo sveta v kamióne. Divadelné predstavenie na motívy knihy Branislava Jobusa nám predviedlo žiarske zoskupenie Kopa9. Detičky mohli využiť aj služby našej šikovnej "vizážistky" Mišky, vďaka ktorej zo školskej jedálne po predstavení odchádzalo niekoľko tigrov, Batmanov, motýľov a iných bytostí. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tiež Vodnému raju za sladké prekvapenie na záver!

                                                                                                                                                     LH 

P7156354.JPG

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/detske-divadlo-ancijasa-mojho.html


 
 

Dostavník oslavoval 40. výročieVytlačiť
 

Minulú sobotu sme sa vo  Vyhniach zasa raz bavili. Napriek počiatočným stresom z nepriaznivého počasia, slnko vyšlo a s ním na naše námestíčko zavítala aj dobrá nálada. Podujatie otvorila skupina Batoh BB, ktorá vytiahla z príbytkov aj posledných nerozhodných a počas jej koncertu sa prázdne, búrkou premočené námestie pomaly zaplnilo. Nasledovalo vystúpenie mladých mužov zo skupiny Zatúlaní z Nitrianskeho Pravna. Tí nám jasne ukázali, že country scéna na Slovensku má svojich pokračovateľov a rozhodne nepatrí do starého železa. Hudobné zážitky boli umocnené dychberúcou westernovou show partie Túlaví vlci. Predviedli lasovanie, streľbu z pištole, plieskanie bičom, rýchlokurz country tanca  a pre deti pripravili súťaž v behu s dynamitom. Vrcholom večera bol samozrejme všetkými očakávaný jubilujúci Dostavník. Na pódiu chlapcov privítal náš prednosta Dušan Lukačko, ktorý nás sprevádzal celým podujatím, ako aj starosta Vladimír Bevelaqua, ktorý Dostavníku odovzdal ďakovný list za dlhoročnú umeleckú činnosť v našej obci a pridal aj fľašu obľúbeného "povzbudzovača". Aktuálna zostava skupiny: Julko Fruštik, Peťo Lepeň, Pišta Matula, Jarko Hudec, Miňo Šarina bola na pódiu postupne doplnená bývalými členmi z dlhej histórie svojho pôsobenia. Odohrali skvelý koncert, publikum ich odmenilo búrlivým potleskom a oslavy pokračovali do hlbokej noci.

K príjemnej atmosfére podujatia značne prispeli aj šikovní zamestanci Vodného raja, ktorí sa postarali o občerstvenie až do neskorých hodín.

DSC_0938.jpg

Foto v galérii:

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/dostavnik-fest.html


 
 

Kultúrne leto 2017Vytlačiť
 

Kópia – plagat leto.png

8. júla začíname letnú kultúrnu sezónu vo Vyhniach. Program je naozaj pestrý, stačí si len vybrať a prísť sa zabaviť! 

 

8. júl  o 17:00h   Dostavník Fest  Prehliadka country skupín Batoh, Zatúlaní, Dostavníka a western    show  Túlaví vlci ..

15. júl o 18:00h „Ancijáša môjho“ Divadielko pre deti i dospelých v podaní DS Kopa9,  maľovanie                                    na tvár             

22. júl  o 19:00h  Black Band   Koncert populárnych "šlágristov"  z Prievidze

29. júl  o 20:00h   Branislav Višňanský  Komorný koncert pianistu, gitaristu a speváka známeho zo                                   skupiny Radiopieces

               21:00h Zmenil tvár Šanghaja Projekcia filmu o Ladislavovi Hudecovi - architektovi kúpeľnej                                   kaplnky vo Vyhniach ,  beseda s režisérom filmu L. Kabošom

5. august o 20:00h  Róbert Mikla a priatelia  Koncert známeho hudobníka a  básnika s kapelou,  v                                      ktorej žiari aj nadaná speváčka z Vyhní

12. august o 19:00h  Čarovný klobúk  O tom, ako sa z bežného klobúka stane klobúk “čarovný”,                                            vďaka sedliackemu rozumu. Divadlo Zelienka zo Zvolena

19. august o 19:00h  Na ľudovú nôtu  ...  Folklórna sobota so  Sliackovcami  a ich hosťami

                                             

                                                  

                                                                                                     


 
 

Cyklopelotón Parasport24 sa zastavil aj u nás..Vytlačiť
 

oficialny obrazok 2017.png

Najznámejšie cyklistické benefičné podujatie na Slovensku tento rok oslavuje okrúhle výročie. Parasport24 Tour odštartovalo charitatívny cyklopelotón poprvýkrát už pred desiatimi rokmi pod názvom Cez Slovensko na bicykli. Tento rok prechádzali aj našou obcou a vo štvrtok 1. júna mal krátku zastávku na našom námestí, kde ich privítali deti z našej materskej i základnej školy. Okrem športovcov boli v pelotóne aj známe osobnosti kultúrneho života ako Ján Mečiar, Přemysl Boublík, či Zuzka Vačková, ktorá akciu moderovala. Po príhovore nášho pána starostu, organizátori podujatia odovzdali finančný poukaz vybranej rodine z nášho regiónu, pretože toto podujatie je najmä o pomoci ľuďom v núdzi. Cyklisti sa rozlúčili autogramiádou a spoločným fotením.

Foto: http://www.vyhne.sk/fotogaleria/cyklopeloton-parasport24.html

Viac o podujatí tu:


 
 

Deň matiek na obecnom úradeVytlačiť
 

551c4a1152c00-stred.jpg

V nedeľu sme na Obecnom úrade vo Vyhniach v spolupráci s ZO-JDS a SZZP Vyhne, vzdali hold našim drahým mamičkám a starým mamám. Po príhovoroch p. Gabriely Marko a starostu Vladimíra Bevelaqua si prítomní vychutnali krásny program v podaní žiakov Tanečnej školy KRIST, detičiek z našej materskej školy ( s vlastným programom ako aj v rámci Tanečného odboru  SZUŠ Hliník nad Hronom), detí z folklórneho krúžku Pramienok a Kristínky Sliackej v sprievode výborných heligonkárov. Básňou a piesňou nám pohladila dušu p. Schniererová. Následne deti zo ZŠ obdarilo kvietkom (nielen) svoje mamičky a starké. Zagratulovali sme aj  jubilantom z radov našich dôchodcov, pre ktorých sme pripravili aj milé darčeky a za tónov piesní skupiny Müllerovci sa pokračovalo v zábave až do večerných hodín.

 

Fotogaléria:          

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/den-matiek-2017.html


 
 

Stavali sme máj ...Vytlačiť
 

P4305841.JPGV nedeľu 30.4. bolo vo Vyhniach opäť veselo. Obecný úrad pripravil pre občanov i návštevníkov obce  tradičné stavanie mája na námestí pri OcÚ, kde sa krásnymi vystúpeniami odprezentovali detičky z našej materskej školy, mažoretky a folkoristi zo ZŠ, spevácka skupina Vyhnianka a hudobné zoskupenie Müllerovci. Druhá časť, teda večerné podujatie spojené so zapálením tradičnej vatry s občerstvením, sa konala pri futbalovom ihrisku. Ako to už býva tradíciou na tomto podujatí, zábava a dobrá nálada trvala do neskorých hodín k spokojnosti prítomných. Tých, ktorí prišli, zabávala hudobná skupina Dostavník a vyhninanski heligonkári. Všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešne zvládnutému  programu srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Foto nájdete na: http://www.vyhne.sk/fotogaleria/stavanie-maja-2017.html


 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpgŽiadame občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť triedeniu odpadu. Len čo sa začali používať hnedé  nádoby na bioodpad, boli u nás zaznamenané porušenia pravidiel separácie odpadu ( viď foto). Upozorňujeme, že ak sa v budúcnosti nájde komunálny odpad v kontajneroch určených na bioodpad, kontajner nebude vysypaný. Treba si uvedomiť, že týmto nezodpovedným správaním ubližujeme sami sebe, keďže sa tak navýšia náklady  za odvoz komunálneho odpadu, čo sa môže premietnuť do ďalšieho navýšenia poplatkov za komunálny odpad.

Na každej autobusovej zastávke v obci ako aj na webovej stránke www.vyhne.sk nájdete podrobné informácie o pravidlách separovaného zberu.

20170424_084554.jpg

 

20170425_121005.jpg


 
 

Premiéra krížovej cesty na KamennejVytlačiť
 

Na Veľký piatok 14. apríla sa vyhnianski farníci pod vedením kňaza Petra Križana vydali na netradičnú krížovú cestu cez Kamenné more, aby si tak pripomenuli Ježišov náročný výstup na Golgotu. Cestu k vrcholu Kamenná za slnečného počasia sprevádzali pôstne modlitby a piesne. Všetci zo šesťdesiatych účastníkov výstup úspešne zvládli, dokonca aj tí vyše osemdesiatroční.

viac foto na: http://www.vyhne.sk/fotogaleria/krizova-cesta-na-kamennej.html

New Image.jpg


 
 

Škôlkari oslavovali s knihou ..Vytlačiť
 

V utorok 7.3. sme si pripomenuli MAREC - MESIAC KNIHY návštevou obecnej knižnice a pokračovali sme ďalšou aktivitou v rámci predčitateľskej gramotnosti. Pani knihovníčka deti oboznámila s chodom knižnice a so systémom požičiavania kníh. Ukázala im časť knižnice, v ktorej sú knihy určené len deťom. Zadala im rôzne rozprávkové hádanky a pre každého mala pripravenú maľovanku rozprávkovej postavičky. Niektoré deti priestory knižnice poznali, pretože tam chodia so svojimi rodičmi. Iným bola táto exkurzia veľmi vzácna. Všetci sa však zhodli, že tam neboli poslednýkrát. Radi sa tam vrátia s rodičmi a určite si "svoje priateľky" - knižky prečítajú spolu s nimi.

Ale najväčšie prekvapenie im pani knihovníčka pripravila v materskej škole. Po dlhom čase deti navštívili dobrí a veselí kamaráti Lolo a Piškót. Pre deti mali pripravený príbeh z knihy " Čo si hračky rozprávali". Deti sa pri čítaní išli poukať od smiechu na intonačnom a hlasovom prejave Lola. Ale aká by to bola zábava, keby Lolo a Piškót deťom nezaspievali a spoločne si nezatancovali. K poriadnej zábave si prizvali aj žirafu Zaru. Pre deti bol tento deň skutočne plný nonových zážitkov a zábavy. A práve hrou si znovu rozšírili svoje poznatky o knihách a vybudovali si k nim pozitívny vzťah.

                                                                                                                                         E. Pohronská

 

 

kniznicakniznicalolotancujeme


 
 

Materská škola má novú miestnosť!Vytlačiť
 

Rozširovanie priestorov Materskej školy Vyhne je úspešne ukončené. Vybudovaním novej priestrannej miestnosti sa vytvárajú podmienky na prijatie väčšieho počtu detí v budúcom školskom roku.

Priebeh rekonštrukcie tu:

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/rozsirovanie-priestorov-materskej-skoly-vyhne.html

 

 


 
 

Novinka v našej knižniciVytlačiť
 

S radosťou oznamujeme, že do našej obecnej knižnice pribudla vzácna kniha STROJÁREŇ VO VYHNIACH z dielne p. Mariana Pavúka, ktorú nám venoval sám autor. Čitatelia si ju môžu požičať už od tohto štvrtka. Kniha je nepredajná. 

                                                                             LH

 


 
 

Fašiangy, Turíce, Veľká Noc ide...Vytlačiť
 

Naša obec predchádzajúcu sobotu ožila krásnou fašiangovou tradíciou. 

Zábavu odštartoval v doobedňajších hodinách fašiangový sprievod, v ktorom ste okrem parádnych koníkov mohli vidieť aj  švárne policajtky, väzňa, Zubatú či klauna. Vďaka našim talentovaným hudobníkom bolo sprievod aj poriadne počuť a ich ľudové piesne nenechali nikoho chladným, aj keď zima bola veru poriadna. Prešli popri našich hoteloch na Dolinky, Sídlisko Stred, Fínske domky a späť na k obecnému úradu, kde už na nich čakala chutná kapustnica od šéfkuchára Janka Kašiara ako aj klobásky, hurky, škvarky, pivo, či varené vínko. Tieto tradičné vôňe prilákali nielen domácich ale aj turistov. Aby si sprievod vydýchol, hudobnú štafetu prevzali Mullerovci. Detičkám bol k dispozícii poník, ktorému neodolali ani dospeláci, takže dúfame, že neutrpel nejakú ujmu na zdraví.

Na večernú veselicu nám znova prišli zahrať Kružlicovci z Banskej Štiavnice a znova nesklamali - školská jedáleň sa raz-dva zaplnila a tancovali aj takí, čo vraj "nikdy netancujú". Pred polnocou hudba utíchla a nasledovalo (ne)tradičné pochovávanie basy pod vedením Lukáša Oslanca, ktorý sa úlohy ceremoniára zhostil naozaj bravúrne. Nielenže so svojou kompániou pobavil všetkých prítomných, ale nezabudol ani poďakovať svojmu predchodcovi a dlhoročnému ceremoniárovi p. Karolovi Madluškovi, ktorý nás pred krátkym časom navždy opustil.

Vďaka patrí aj Ivke Macekovej za organizáciu sprievodu, Sliackovcom za povoz i zábavu, všetkým účastníkom sprievodu za pravú fašiangovú atmosféru, pánom poslancom J. Halajovi a J. Oslancovi za pomoc pri organizácii, Hotelu Termál za vrelé prijatie a pohostenie, a samozrejme zamestnancom obecného úradu, materskej školy a Vodného raja za skvele odvedenú prácu. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí členov sprievodu pohostili alebo finančne prispeli. Počas sprievodu a večerného programu sa vyzbieralo viac ako 300eur, ktoré budú venované Materskej škole Vyhne.

 

  LH

                      

 

Viac foto:

http://www.vyhne.sk/fotogaleria/fasiangy-2017.html

 


 
 

Rozširovanie priestorov MŠ VyhneVytlačiť
 

Rekonštrukcia je v plnom prúde. Časť priestorov sa už upravuje na rozšírenie našej materskej školy, a tak od septembra tohto roku budeme môcť prijať väčší počet škôlkarov. Nová miestnosť už má okná i provizórne dvere. Tento týždeň sa omietalo a pribudla aj vzduchotechnika so stropnou konštrukciou.

 

Viac foto - viď. Fotogaléria

  

    

      


 
 

Žetóny na odpad nebudete viac potrebovať..Vytlačiť
 

Obec Vyhne dáva do pozornosti, že podľa Dodatku č.1/2016 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyhne č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa k 1. januáru 2017 ruší označovanie nádob na odpad žetónmi pre fyzické osoby. Prosíme občanov o vrátenie žetónov u sl. Tužinskej.


 
 

Upozornenie pre chovateľov oviecVytlačiť
 

V prílohe si môžete stiahnuť Upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia oviec v roku 2017. Upozornenie vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom.


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Starosta obce Vladimír Bevelaqua ďakuje za pomoc pri príprave ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku poslancom obecného zastupiteľstva a to: p. Ľubošovi Procnerovi za poskytnutie pracovného stroja, ktorý riadil  pracovník jeho firmy Miroslav Slaný z obce Kľak, ktorý počas svojho osobného voľna prišiel pomôcť a  p. Jánovi Kriváňovi. Na natiahnutí plachty sa zúčastnili  aj menovaní občania:  p. Stanislav Muller,  p. Štefan Píš, p. Cyril Žanenský, p. Peter Marko, Slavomír Babic mladší a za obecný  úrad pracovná skupina: Štefan Griglák, Július Moštenický, Ľubomír Pešťuka, Ján Rožko a  Rastislav Pavla. Za chalupárov ďakujem pánovi Bendíkovi s rodinou.

Viac foto - viď Fotogaléria


 
 

Pocta Zdenkovi MikuloviVytlačiť
 

 

     Známy hudobník, skladateľ, dirigent, pedagóg Zdenko Mikula sa narodil 27.11.1916 vo Vyhniach. Vyštudoval pedagogiku v pedagogickom ústave v Banskej Bystrici a Konzervatórium v Bratislave. Bol vojenským kapelníkom, potom dirigentom v Bratislave. Založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor v Bratislave, bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudobného vysielania, vedúci tajomník Zväzu slovenských skladateľov v Bratislave i v Prahe. Obdivuhodná je jeho kompozičná aktivita , ktorú vyvíjal popri pracovnej a spoločenskej angažovanosti. Sme hrdí na nášho rodáka a pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia starosta obce V. Bevelaqua,  náš  kňaz Mgr. P. Križan a s veľkou pomocou D. Luptovskej zorganizovali slávnostný koncert na počesť Zdenka Mikulu. Koncert sa konal vo Vyhniach v chráme sv. Michala. Na koncerte excelentne účinkoval Spevácky zbor Rozkvet z Prievidze a hudobne ho sprevádzal Orchester ZUŠ L. Stančeka z Prievidze a hudobné teleso dirigoval Ján Glos.

     Na koncerte odzneli diela Zdenka Mikulu, slovenské tangá, ľudové piesne a vianočné koledy upravené Z. Mikulom, ktoré sa výborne hodili do začiatku adventného obdobia. Zaznela aj originálna koleda z Vyhní:  Hop, juhási, do hory.

     Spevácke a hudobné ukážky boli nádherné, umelecký zážitok jedinečný, bolo to skutočne na výbornej úrovni. Diváci z Vyhní i okolia odchádzali doslova očarení. Vďaka za krásny zážitok.

                                                                                                                                  A.Majerská


 
 

Vyhniansky Trnád 2015Vytlačiť
 

Vyhniansky Trnád 2015 

Za krásneho počasia sme sa už po šiestykrát stretli na Vyhnianskom Trnáde. Členovia OZ Eisenbach Vyhne zorganizovali  dňa 13.6.2015 presne na Antona tradičnú banícku slávnosť pred ústím štôlne Sv. Antona Paduánskeho. Účastníci  za podpory baníckej dychovky Hodrušanka absolvovali sprievod až pred ústie štôlne, kde sa konala  slávnostná bohoslužba, ktorú odslúžil náš dôstojný pán farár Peter Križan. Tejto akcie sa zúčastnilo množstvo návštevníkov z Vyhní, ale hlavne z blízkeho okolia. Celú akciu nahrával aj redaktor rádia Regina, ktorý prispel k propagácii tejto slávnostnej baníckej tradície. Účastníci si mohli pochutnať na baníckom guláši a vyhnianskom pivku a k dobrej nálade im vyhrávala dychovka – Hodrušanka. Za zdarný priebeh akcie chceme poďakovať aj našim tradičným sponzorom pivovaru Steiger, OU Vyhne, ale aj tradične p. Ciglanovej za koláče  nazývané trnádky ,p. Luptovskej za veľmi chutné pagáčiky a pánovi E. Lepeňovi za slané pečivo, ktoré sa pri pivku okamžite minulo. Veľkú vďaku si zaslúžia hlavne členovia  OZ Eisenbach za zorganizovanie a udržiavanie baníckej tradície vo Vyhniach.

Ing. Ivan Lepeň


 
 

The hidden child Slovensko - Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust.Vytlačiť
 

Účastníci pri židovskom pamätníku Dňa 11.6.2015 našu obec Vyhne navštívili členovia tejto  organizácie , ktorej podstatou je pripomínanie si pamiatky umučených v koncentračných táboroch a ktorí sa  postavili sa na odpor a čelili všetkým prejavom nenávisti a snahám o skresľovanie a zahmlievanie prežitého obdobia fašizmu. Aj v našej obci počas vojnového slovenského štátu bol zriadený v areály kúpeľov židovský tábor.

    Dnes v doprovode s predsedníčkou organizácie THC Slovensko Anitou Podhornou , starosta obce Vladimír Bevelaqua prijal na Obecnom úrade vo Vyhniach ich členov a dvoch priamych účastníkov židovského  tábora zriadeného v kúpeloch Vyhne pána Otta Šimku dnes už ako 91 ročného a Pavla Justa ako 75 ročného. Starosta obce pozval aj pána Mariana Pavúka a fotografa Jozefa Krchmana, ktorý nám zachytil túto vzácnu návštevu. V krátkosti pán starosta predstavil minuloť, súčastnosť a budúcnosť obce, akým smerom sa bude uberať. Prehliadkou pekného námestia a základnej školy všetci prítomní sa presunuli k židovskému pamätníku pri Vodnom raji  a následne navštívili samotný areál Vodného raja. 

fotogaléria z návštevy


 
 

Budú Vyhne dedinou roka?Vytlačiť
 

Milí priatelia, obyvatelia a návštevníci našej obce!

    námestie Vyhne

Naša obec sa  zapojila do súťaže a uchádza sa o finančnú podporu v    programe obnova dediny. Našou snahou je nielen získať finančné prostriedky na jej  budovanie, ale ju aj propagovať. Veď naša obec sa má čím pochváliť.

    Vyhne vznikli ako banícka obec, v ktorej pôsobili nemeckí prisťahovalci- baníci, zaoberajúci sa ťažbou železnej rudy, ktorú ťažili na povrchu a neskôr v banských štôlňach. Pri hĺbení takejto štôlne narazili na teplý termálny prameň, ktorý neskôr začali využívať na kúpanie, pričom zistili, že má blahodarné účinky na telo, a tak postupne začali vznikať kúpeľné domy a kúpeľnícka tradícia v obci. Keďže v obci pôsobili baníci a rozvíjal sa tu i cestovný ruch, tak bol v obci založený pivovar, v ktorom sa dodnes varí dobré pivo. Neskôr v 18. storočí k nemu pribudla ďalšia dôležitá budova -  strojárenská fabrika.

    V dnešnej dobe hľadíme do budúcnosti a usilujeme sa zachovávať históriu pre nastupujúcu generáciu a orientovať sa na cestovný ruch.  Snažíme sa  získavať čo najviac finančných prostriedkov na jej obnovu.

    Obec bola v posledných rokoch podporovaná z rôznych fondov a grantov, konkrétne revitalizácia centrálneho verejného priestranstva, ktoré sme odovzdali v roku 2013 do užívania. Okrem námestia sme opravili školu, postavili nový dom smútku a zrekonštruovali miestnosti vo viacúčelovom spoločenskom dome. V ňom v súčasnej dobe prebieha i  výmena okien a zateplenie stien, pričom peniaze na tento účel boli poskytnuté z Environmentálneho fondu.

    Snažíme sa o budovanie a rast našej obce, aby sa tu našim občanom dobre žilo a súčasne, aby bola atraktívna aj pre jej návštevníkov. Našou snahou je, aby ste videli, že sa tu neustále niečo nové buduje pre zlepšenie kvality života.

     Z uvedeného dôvodu som našu obec prihlásil do súťaže Dedina roka 2015. Veď máme sa čím pochváliť a nemali by sme byť skromní. Premenu obce príde hodnotiť hodnotiaca komisia 22.6.2015 o 9:00 hod. Vtedy našu obec teoreticky a prakticky predstavíme počas troch hodín. Obec bude hodnotená uvedenou komisiou, ako aj hlasovaním občanov na internetovej stránke www.obnovadediny.sk. Tento rok súťaží 18 obcí.

    Veľa sa nám, spoločnými silami, so starým obecným zastupiteľstvom v minulom období podarilo urobiť. Veľa práce nás s novým ešte čaká. Ak vám záleží na našej obci, zapojte sa do súťaže a zahlasujte za ňu prostredníctvom internetu. Ďakujem.

 

  Vladimír Bevelaqua

     starosta obce


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

starosta Chcel by som sa Vám, všetkým občanom našej obce, poďakovať za Vašu účasť vo voľbách do samosprávnych orgánov.

Moja vďaka patrí všetkým, ktorí ma podporovali nielen  v minulom volebnom období, ale i teraz mi dali svoj hlas. 

Opätovne zvolený za starostu chcem pracovať v prospech všetkých občanov obce Vyhne a napĺňať motto môjho programu:

„Istota, rozvoj a prosperita našej obce.“

 

Zároveň prajem Vám, novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, veľa úspechov, dobrých nápadov a vzájomnú úspešnú spoluprácu, ktorá bude prospešná pre všetkých občanov obce.

 

   starosta obce

Vladimír Bevelaqua


 
 

Vladimír Bevelaqua zostáva starostomVytlačiť
 

Vladimír Bevelaqua Podľa neoficiálnych výsledkov volieb získal najvyšší počet hlasov nezávislý kandidát Vladimír Bevelaqua, ktorý získal 360 hlasov. Jana Kopčanová neoficialne získala 300 hlasov.

 

Výsledky kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach 15. novembra 2014 v prílohe

 


 
 

Vysvätenie domu smútku vo VyhniachVytlačiť
 

Vysvätenie domu smútku vo Vyhniach Dňa 8. novembra 2014 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie nového domu smútku. Konečne sme sa po dlhých rokoch čakania dočkali dôstojného miesta na rozlúčku so zosnulými. Ako otvorenie prebehlo približujú priložené fotografie vo fotogalérii.

fotogaléria 


 
 

Pondelok doma nebudem, utorok na jarmok pôjdem, a v stredu z jarmoku, vo štvrtok s chlapcami do šenku Vytlačiť
 

jarmokVyhnianske leto prinieslo pre aktívnych rôzne možnosti. Svoj čas mohli stráviť nielen v početných otvorených „šenkoch“, pri vode či v prírode, ale si tiež mohli vybrať, či sa zúčastnia filmových dielní, Vyhnianskej bicygluvačky, slávnostného odhalenia pamätnej tabule L. E. Hudeca, piano show J. Holého, ...

    Tiež mohli zavítať na jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni. Tentokrát sa uskutočnil v sobotu 23. augusta v popoludňajších hodinách. Napriek skúpemu slnku sa návštevníkom nelenilo prísť a podporiť šikovných domácich majstrov a gazdiné. Tí, ako sa ukázalo, nezaháľali a na jarmok sa poriadne pripravili- ich pulty sa prehýbali voňavými medovníkmi a sviečkami, ozdobami a bižutériou každého druhu, módnymi doplnkami i výstrelkami... Každý si mohol vybrať „to pravé orechové“. Správnu jarmočnú atmosféru dopĺňali skladby harmonikárky Marty Benčovej st., ako aj vôňa kačaciny, gulášu či cibule na omastenom chlebe, ktoré pripravovali kuchári z penziónu. To, či sa akcia vydarila, posúďte sami- prikladám „dôkazový materiál“.

M.Štefanková

 

Krátka fotoreportáž z podujatia


 


 
 

Vo Vyhniach odhalia pamätnú tabuľuVytlačiť
 

pamatna_tabulaVyhnianska kaplnka je okrem iného jedinečná svojim autorom. Je ním Slovák Ladislav Eduard Hudec. Zatiaľ čo v ďalekej Číne stoja desiatky jeho stavieb, vyhnianska kaplnka jeho jediné dielo na Slovensku. Celosvetovo uznávaného architekta si teraz v obci náležite uctia.

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach o pár dní oslavuje storočnicu od svojho posvätenia. Pri tejto príležitosti si vo Vyhniach poctia nielen ju, ale aj jej autora. Obec sa rozhodla slávnostne odhaliť pamätnú tabuľu tomuto banskobystrickému rodákovi, ktorý v ďalekej krajine postavil viac ako 60 významných stavieb.

Súčasťou podujatia, ktoré pripravuje obec v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, Rímskokatolíckou cirkvou a miestnou farnosťou, bude aj slávnostná svätá omša a kultúrny program.

Ladislav Eduard Hudec bol nielen významným architektom, ale aj pokrokovým mysliteľom. Kaplnku staval s myšlienkou zjednotenia cirkví. ,,Kaplnka vo Vyhniach nie je však výnimočná iba tým, že je jediným dielom architekta Ladislava Hudeca na Slovensku. Ona nesie vo svojej podstate aj ďalšiu výnimočnosť – prvé náznaky ekumenizácie na našom území," uviedol v tejto súvislosti publicista Fedor Mikovič s tým, že snahy o bratské vzťahy medzi jednotlivými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami sa začali zintenzívňovať až oveľa neskôr

Vyhnianska kaplnka je okrem iného jedinečná svojim autorom. Je ním Slovák Ladislav Eduard Hudec. Zatiaľ čo v ďalekej Číne stoja desiatky jeho stavieb, vyhnianska kaplnka jeho jediné dielo na Slovensku. Celosvetovo uznávaného architekta si teraz v obci náležite uctia.

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach o pár dní oslavuje storočnicu od svojho posvätenia. Pri tejto príležitosti si vo Vyhniach poctia nielen ju, ale aj jej autora. Obec sa rozhodla slávnostne odhaliť pamätnú tabuľu tomuto banskobystrickému rodákovi, ktorý v ďalekej krajine postavil viac ako 60 významných stavieb.

Súčasťou podujatia, ktoré pripravuje obec v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, Rímskokatolíckou cirkvou a miestnou farnosťou, bude aj slávnostná svätá omša a kultúrny program.

Ladislav Eduard Hudec bol nielen významným architektom, ale aj pokrokovým mysliteľom. Kaplnku staval s myšlienkou zjednotenia cirkví. ,,Kaplnka vo Vyhniach nie je však výnimočná iba tým, že je jediným dielom architekta Ladislava Hudeca na Slovensku. Ona nesie vo svojej podstate aj ďalšiu výnimočnosť – prvé náznaky ekumenizácie na našom území," uviedol v tejto súvislosti publicista Fedor Mikovič s tým, že snahy o bratské vzťahy medzi jednotlivými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami sa začali zintenzívňovať až oveľa neskôr

 

zdroj: TASR

fotoreportáž


 
 

Nájomné bytyVytlačiť
 

Pôdorys byty Vyhne

Obecný úrad Vyhne robí opätovne prieskum záujmu o nájomné byty. Obecné zastupiteľstvo obce Vyhne bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o návrhu projektu výstavby nájomných bytov v našej obci. V prípade záujmu o nájomné byty si občania musia podať žiadosť na obecný úrad vo Vyhniach. Až v prípade zvýšeného počtu záujemcom sa bude daný projekt realizovať.
Doplnené o pôdorys alternatív a cenové kalkulácie.


Viac info v prílohe


 
 

Otvorenie vyhnianskej knižniceVytlačiť
 


kliknutim na obrázok sa zobrazí fotogaléria
Dňa 30.8. 2013 bola slávnostne otvorená Obecná knižnica vo Vyhniach.
Umiestnená je v nových priestoroch budovy Obecného úradu.
Oficiálny program otvorila hudobná skladba v prevedení Márie Knopovej a
Jakuba Grajciara. Po nej Mgr. M. Štefanková privítala prítomných a starosta obce V. Bevelaqua predniesol slávnostný prejav. Okrem chutného pohostenia prítomných potešila zaujímavá beseda s autorom knihy Osud Židov vo Vyhniach.

Do knižnice pribudli nové zaujímavé knižné tituly, taktiež čitatelia budú môcť využiť ponuku čerstvej tlače a prístup k internetu.

 

Otváracie hodiny knižnice:
Utorok: 13:00h- 16:00h
Štvrtok:13:00h- 16:00h


 
 

Sv. omša pri soche sv. Jána NepomuckéhoVytlačiť
 

Dnes, 16.5.2013, o 18:00 hod., sa pri spomienke na sv. Jána Nepomuckého, uskutočnila pod jeho zreštaurovanou sochou v miestne časti obce Peserany - pri Žiakovcoch sv. omša. Jej netradičnosť spočívala v tom, že sa uskutočnila v prírode pod holým nebom. Zúčastnilo sa jej asi 40 veriacich, zväčša obyvateľov obce. Je zaujímavé, že v našej obci máme niekoľko netradičných miest, na ktorých sa uskutočňuje svätá omša, napr. kaplnka sv. Anny na Dolinkách, Kríž na Dolinkách, cyrilometodejský kríž na Jelenej skale alebo ústie do štôlňe sv. Antona Paduánskeho. Je dobré, keď aj takýto spôsob slávenia sv. omše veriacim viac pomôže pri prežívaní cirkevných slávností alebo spomienok.

Július Štefanka

 


 
 

Výstavba domu smútku vo VyhniachVytlačiť
 

Výstavba domu smútku

dovoľte mi, aby som Vás poinformoval v mene Obecného úradu vo Vyhniach o pripravovanej výstavbe Domu smútku v našej obci. Oznamujem Vám, že sme začali s prípravami na výstavbu Domu smútku. Istotne ste si všimli, že začiatkom mesiaca júl 2011 v popoludňajších hodinách do našej obce dorazili dva kamióny s naloženými tehlami.
Touto cestou sa chcem v mojom mene, ako aj za Vás občanov, poďakovať nášmu rodákovi Vojtechovi Trubanovi, ktorý si ctí a váži svoju rodnú obec, v ktorej vyrastal a ktorého zásluhou je, že tieto tehly sú v našej obci a budú použité na výstavbu Domu smútku. Ešte raz srdečná vďaka za sponzorský dar.

V druhom rade sa chcem poďakovať vedeniu firmy Wienerberger – Slovenské tehelne s.r.o. Zlaté Moravce za dodanie tohto materiálu – úprimná vďaka.

Pri tejto príležitosti, žiadam Vás občanov o pomoc pri výstavbe nášho budúceho Domu smútku. V našej obci máme šikovných remeselníkov, stavbárov, drevárov, ktorí by mohli pomôcť pri samotnej výstavbe. Uvedenú stavbu pre nedostatok finančných prostriedkov chceme riešiť v prevažnej miere svojpomocne a za pomoci sponzorov. V tomto roku plánujeme zemné práce a zhotovenie základov. Predpokladaný termín dokončenia je stanovení do konca kalendárneho roka 2012.


Priebeh výstavby môžete sledovať v našej fotogalérii ktorá bude pravidelne aktualizovaná.


Vladimír Bevelaqua, starosta obce

 

 

 

  


 


 
 

Oznamy obecného rozhlasu

Seniori, pozor!Vytlačiť
 

erb vyhne maly.jpgNestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám  a  predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej osobe cez službu Western Union, príp. ich osobne priniesli na určené miesto a odovzdali osobe,, ktorá zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii.

Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.

V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom  a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.

V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia dôveryhodne. 


 
 

Aktuálne informácie o pitnej vode v obciVytlačiť
 

znacka-pitna-voda-original.jpgVážení spoluobčania,

Obecný úrad vám oznamuje, že vzhľadom k pretrvávajúcim problémom s pitnou vodou pre časti obce:

Pri Sladovni, Sídlisko Dolinky, obytné domy pod pivovarom, časť Stupy je zásobovanie vodou zabezpečené:

Stacionárnou cisternou, ktorá je trvalo umiestnená v obecných garážach v Parku mládeže, kde je možnosť načerpať si vodu  denne v čase od: 07:30 – 17:00 hodiny

 Mobilná cisterna  je pristavená denne v pracovné dni

od 07:30 h   -  08:00 h    pri obecnom úrade

od 08:00 h  - 10:00 h     na sídlisku Dolinky  pri Jednote

od 10:00 h  - 12:00 h    pri pivovarských bytovkách

od 12:00 h - 14:30 h   časť Stupy

Zároveň oznamujeme, že až do odvolania havarijného stavu  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva je voda z vodovodu nevhodná na pitie!

Bližšie informácie získate u pracovníka OcÚ na tel. čísle 0908 890 714. 


 
 

Ordinačné hodiny novej lekárky vo VyhniachVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

OcÚ si vám dovoľuje oznámiť, že ambulancia všeobecného lekára v našej obci začína aktívne pracovať dňom 27.6.2017, teda v utorok.

Všeobecným lekárom pre dospelých je MUDr. Mária Bradiaková a zdravotná sestra pani Anna Majerová.

 

Ordinačné dni a hodiny sú nasledovné:

Utorok:  od 13:00 h - 15:00 h.erb vyhne maly.jpg

Streda:   od 10:00 h - 12:00 h,   13:00h – 15:00 h

Štvrtok:  od 13:00 - 15:00 h

Prípadné dotazy a objednávky riešte osobne, alebo telefonicky

so zdravotnom sestrou p. Majerovou na tel. č. 0915 802 815

 

Prednosta OcÚ

JUDr. Dušan Lukačko


 
 

Zber bioodpadu len z hnedých kuka nádob Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od apríla 2017 sa robí zber bioodpadu len z hnedých kuka nádob, ktoré bude obec odovzdávať občanom v dňoch štvrtok, piatok a pondelok. Bioodpad voľne položený alebo z vriec sa už nezbiera. Kuka nádoby budú odovzdané všetkým občanom, ktorí majú rodinný dom a nemajú úľavu na domácom kompostovaní. Ostatným občanom sa bioopad nezbiera, nakoľko majú vlastné kompostovisko, za ktoré si uplatňujú úľavu na poplatku za komunálny odpad. 


 
 

Nová kožná lekárka v Hliníku nad Hronom Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 4.apríla 2017 začína v Obci Hliník nad Hronom ordinovať nová kožná lekárka MUDr. Palajová. Ordinovať bude každý utorok a stredu v čase od 12:30 - 16:00 hod. na adrese Kamenárska 158 - budova lekárne. Pri prvej návšteve kožnej ambulancie je potrebné priniesť si so sebou zdravotnú dokumentáciu. Výmenný lístok nie je potrebný. 


 
 

Farské oznamy

Farské oznamyVytlačiť
 

 

kostolik.jpg

 


 
 

Farské oznamyVytlačiť
 

32. nedeľa 2017

kostol.jpg

 


 
 

Hospodárenie obce

Program rozvoja obce Vyhne na roky 2014 - 2020Vytlačiť
 

Program rozvoja obce Vyhne (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument na roky 2014-2020, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).


 
 

Harmonogram zvozu odpadu

Harmonogram zvozu odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

17-08-2016_09-08-58_crop.png

V priloženom súbore nájdete nový harmonogram zvozu odpadu v našej obci na rok 2018


 
 

Rôzne

Mobilná aplikáciaVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpgVážení občania, radi by sme dali do pozornosti možnosť využívania mobilnej aplikácie vo vašom mobilnom telefóne. Cez mobilnú aplikáciu máte informácie o aktivitách, podujatiach v obci vždy poruke.

Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní na aktuálne informácie bez nutnosti ísť na webovú stránku obce.

Úradné hodiny obecného úradu a kontaktné informácie si môžete cez mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie v offline režime. Budú tak pre vás k dispozícii aj keď nebudete mať internetové pripojenie.

Informácie o obci, jej históriu, alebo fotogalériu pohodlne zdieľajte s priateľmi ako atraktívnu pozvánku na návštevu obce.

 Viac na: http://www.vyhne.sk/mobilna-aplikacia.html


 
 

Hrobové miestaVytlačiť
 

Obec Vyhne v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov zrušila tieto hrobové miesta.

Znovu obnoviť nájom týchto hrobových miest je možné do 31.12.2019 na Obecnom úrade vo Vyhniach alebo na telefónnom čísle: 0904 873 276.

Súbor na stiahnutie hrobove_miesta.PDF hrobove_miesta.PDF (27.5 kB)

 
 

dnes je: 20.1.2018

meniny má: Dalibor

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka