Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznam

Nebezpečenstvo vzniku požiarovVytlačiť
 

hasici.jpgOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 10.08.2018 od 12,00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e  najmä:

fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste         v závislosti od plochy lesných porastov,

udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  upozorňuje že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. V prípade zistenia páchateľov vypaľovania sa bude voči porušovateľom zákona postupovať nekompromisne a vyvodzovať postih v zmysle § 59 resp. 61 a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme obecné a mestské úrady o sprostredkovanie uvedených informácií všetkým občanom spôsobom v mieste obvyklým, t.j. zverejnením na úradnej informačnej tabuli a vyhlasovaním v miestnom rozhlase najmenej raz za deň. (odporúčame po 15,00 hod.).

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude ukončený len na základe písomného vyhlásenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

                                                                                                                                                              riaditeľ

pplk. Ing. Ivan Pružina, v.r.

 


 
 

Naša obec sa zapojila do projektu na kompostéryVytlačiť
 

opkzp_logo.png

Obec Vyhne sa zapojila do projektu zameraného na zvýšenie miery zhodnocovania bioodpadu.

Názov projektu:  Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO
Miesto realizácie:  Mikroregión Hlinické Pohronie

Cieľ projektu:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Dátum začatia/ukončenia realizácie:  08/2018 – 02/2019

Celkové náklady:  199 540,00 EUR

Výška poskytnutého príspevku:  189 563,00 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu, čím sa zároveň podporí predchádzanie vzniku odpadov.

Miesto realizácie projektu: vybrané obce Mikroregiónu Hlinické Pohronie (Horná Ždaňa, Repište, Vyhne, Sklené Teplice, Močiar, Podhorie, Banský Studenec, Prochot, Prestavlky, Lehôtka pod Brehmi, Ladomerská Vieska, Dolná Ždaňa).

Cieľová skupina: všetci obyvatelia jednotlivých obcí (nakoľko spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové kategórie)

V rámci projektu je vyčlenená jedna aktivita – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

 

Výsledky projektu budú merané cez merateľné ukazovatele:

Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 880 ks

Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1 811,00 m3

 

 

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

 

 

 


 
 

Kniha Vyhnianske bane je na svete!Vytlačiť
 

vyhnianske_bane.jpgUnikátna kniha mapujúca doposiaľ nepopísané dejiny baníctva vo Vyhniach bola predstavená širšej verejnosti na podujatí Vyhniansky trnád v sobotu 9. júna pri Štôlni sv. Antona Paduánskeho, kde bola aj slávnostne pokrstená. Dočítate sa v nej o ťažbe železnej rudy, baníckom živote, baníckych osobnostiach a mnoho iného. 

Kniha je voľne predajná a jednu kópiu venoval jej autor Ivan Lepeň aj našej Obecnej knižnici, za čo mu patrí veľká vďaka.

Viac info na: oz.eisenbach@gmail.com

                                                                                 -LH-

                                                                                                                                                        


 
 
Položky 1-3 z 57

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka