Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

Matrika

Ing. Zuzana Leštianska

Mobil: 0918 120 508

E-mail: ekonomvodnyraj@vyhne.sk matrika@vyhne.sk

www: www.vyhne.sk

matrika a evidencia obyvateľov


 

 

 

Evidencia obyvateľstva


vykonáva prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt

 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanom, 
 • zasiela oznámenie o zmene trvalého alebo prechodného pobytu občanov pre  

REGOB

 • zasiela Odhlasovacie lístky na predchádzuje pobyty občanov
 • vykonáva zmeny v evidencii obyvateľstva, 
 • vedie archívne karty obyvateľov, 
 • vedie odkladaciu evidenciu občanov, ktorí boli z evidencie vyradení, odhlásení,  

príp. úmrtie,

 •  vedie agendu poplatkov za úkony 
 • vydáva potvrdenia o spoločnom pobyte pre potreby ÚPSVaR
 • vypracováva dožiadania o zisťovaní trvalého pobytu a dátume narodenia, 
 • vyhotovuje podklady pre jubilantov, narodené deti, dôchodcov a ďalšie údaje z 

evidencie

 • vykonáva zrušovanie trvalých pobytov osobne a na návrh vlastníka 

nehnuteľnosti dožiadaním,

 • vedie a spracováva agendu pri voľbách, 
 • zabezpečuje vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 • spracováva charakteristiky občanov trvale bývajúcich pre potreby 

Policajného zboru SR, súdov, exekútorov

 • vedie agendu súvisiacu s ohlasovaním verejných zhromaždení a podujatí, 
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu.
 • vykonáva overovanie listín, osvedčených fotokópii, overovanie podpisov u 

imobilných občanov osobne na ich byte

 • vykonáva vyraďovanie písomností, resp. ich archivovanie, zapožičiava 

písomnosti

 • plní úlohy v oblasti sťažností, oznámení, podnetov a petícií a vedie ich evidenciu
 • vedie evidenciu priestupkových konaní
 • prijíma osobné podania od občanov 

 - žiadosti o výrub drevín
- žiadosťi o stavebné povolenie, ohlásenie drobných stavieb, ohlásenie
stavebných úprav, žiadosti o zmenu účelu stavby....

 • vedie evidenciu označovania ulíc, číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými 

číslami, a plní oznamovaciu povinnosť k príslušným orgánom

 • aktualizuje internetovú stránku obce,
 • plní úlohy skladníka CO a spravuje príslušné písomností
 • vedie evidenciu platných VZN a vnútorných noriem obce, uznesení OZ, OR a 

zápisníc 

 
 

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Pri prihlasovaní k pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti na ktorú sa prihlasuje. Ak nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti je povinný predložiť súhlasy všetkých vlastníkov s ich overenými podpismi, alebo sa vlastníci pred očami pracovníka obecného úradu podpíšu na kartu prihlasovaného. Za maloleté dieťa (mladšie ako 15 rokov) prihlásenie vykonávajú zákonní zástupcovia, treba predložiť aj rodný list dieťaťa. Občan je následne povinný si do 30 dní odo dňa prihlásenia na pobyt vybaviť nový občiansky preukaz. Obec pre túto potrebu vydá občanovi potvrdenie o pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať:

1 ks prihlasovací lístok
1 ks odhlasovací lístok

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 3 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatoch.

 

 

 

 

 


 

Súbory na stiahnutie

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

 
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

 

 
Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 

 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka