Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Obecný úrad

Obecný úrad Vyhne

IMG_0087.JPG
96602 Vyhne 100
Tel.: 045/ 6772 110
Mobil: 0910 912 760
Kód obce: 517364
IČO: 00321109
DIČ: 2021111532
IČ DPH: SK 2021111532

Úradné hodiny
Pondelok:7:30-12:0012:30-15:30
Utorok:7:30-12:0012:30-15:30
Streda:7:30-12:0012:30-16:30
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok:7:30-12:0012:30-14:30

 

Kompetencie a pôsobnosť obecného úradu

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad

zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou        a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej          rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

(3) Prácu obecného úradu organizuje starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu

      obecného úradu.


 

Zamestnanci obecného úradu

JUDr. Dušan Lukačko

Mobil: 0910 912 760

E-mail: prednosta@vyhne.sk

www: www.vyhne.sk

Prednosta OcÚ

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Okrem toho má na starosti:
1) nájmy obecného majetku a zmluvy
2) sociálnu starostlivosť (sociálne posudky)


 

Ing. Július Štefanka

Mobil: 0910 952 088

E-mail: ekonom@vyhne.sk

Ekonóm obce

účtovníctvo, rozpočet obce, príprava podkladov pre verejné obstarávania, evidencia majetku obce


 

Ing. Andrea Danková

Mobil: 0904 873 223

E-mail: dankova@vyhne.sk

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky, podateľňa, archív, evidencia a výdaj rybárskych lístkov, hracie, výherné a predajné automaty


 

Ing. Gabriela Marko

Mobil: 0904 873 225

E-mail: mzdy@vyhne.sk

Mzdy a personalistika

spracovávanie mzdových a personálnych záležitostí zamestnancov obce, evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov, evidencia podnikateľov, civilná ochrana a krízové riadenie, BOZP, vybavovanie žiadostí o slob.prístup k informáciám


 

Lenka Tužinská

Mobil: 0904 873 276

E-mail: komunalnyodpad@vyhne.sk lenka.tuzinska@vyhne.sk

www: www.vyhne.sk

Komunálny odpad

poplatok za komunálny odpad, odpadové hospodárstvo, cintorín- evidencia hrobov, uzatváranie nájomných zmlúv, overovanie listín a podpisov, pokladňa Ocú, obecný rozhlas, kooperácia s vedením údržby a verejnej zelene, predaj kníh, miestne poplatky, spracovanie dochádzok zamestnancom, drobné stavby, evidencia malých zdrojov znečistenia, stanoviská k novým zdrojom znečistenia, komunikácia s verejnými inštitúciami


 

Ing. Zuzana Leštianska

Mobil: 0918 120 508

E-mail: ekonomvodnyraj@vyhne.sk

Ekonóm podnikateľskej činnosti obce
Matrika

účtovníctvo podnikateľskej činnosti, evidencia obyvateľstva, vedenie matriky


 

Štefan Griglák

Mobil: 0907 809 641

E-mail: udrzba@vyhne.sk

Vedúci údržby

Vedúci údržby obecného majetku: správa obecných budov, ciest a pozemkov, hlásenie porúch a závad v obci


 

Lívia Gažiová kultúrny referent

Tel: 0904873235

E-mail: livia.gaziova@vyhne.sk


 

 

 

Kontrolór obce

Ing. Katarína Barišová

Tel: 0902828435

Rozsah kontrolnej činnosti
(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní.


 

 

 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka