Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

verejná vyhláška gocnik.pdf gocnik.pdf (147.2 kB)

 
 

PozvánkaVytlačiť
 

   V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 17:00 hod. v novej zasadačke na prízemí obecného úradu vo Vyhniach.

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmena rozpočtu obce č. 20/2017
 5. Oprava uznesení k VZN 2/2013 o financovaní  materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Vyhne. 
 6. Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 o financovaní MŠ a ŠZ
 7. Dodatok č. 2 k VZN 1/2008 – poplatok v MŠ
 8. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015 o odpadoch
 9. Zrušenie uznesenia č. 49/2016
 10. Majetkové veci
 • Schválenie zámeny pozemku obce Vyhne s Miroslavom Beveláguaom
 • Schválenie predaja budovy „Chata Strojár Vyhne“ pre spoločnosť Aspect-Vyhne, a.s., Bratislava
 1. Rozpočet 2018
 2. Dotácie
 3. Rôzne:
 • Informatívna správa o hospodárení v prevádzke Vodný raj Vyhne k 30.9.2017
 • Správa HK č. 5/2017
 • Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
 • Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2018
 • Žiadosť o prevod pozemkov pre mesto Banská Štiavnica
 1. Diskusia
 2. Závererb vyhne maly.jpg

       


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Oznamuje Vám, že firma EUROFOREST, s.r.o. vypracovala návrh programu starostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi lesov. Prerokovanie návrhu bude možné v dňoch 15. decembra vo Zvolene na adrese: EUROFOREST, s.r.o. Pod dráhami 1. Vic info: viď príloha.

Oznámenie o konaní prerokovania - úplné znenie IMG.pdf IMG.pdf (508.5 kB)

 
 

Návrh Dodatku č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyhne č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vytlačiť
 

1.    Pôvodný text v II. ČASŤ – paušálny systém poplatku, § 5 Paušálna sadzba poplatku ods.2               ktorý znel:

                   2. Paušálna sadzba poplatku za komunálny odpad na osobu a deň je 0,0410958 €.

                        Sa nahrádza novým znením a to takto:

                    2. Paušálna sadzba poplatku za komunálny odpad na osobu a deň je 0,0520547 €.

2.     Ostatné články Všeobecne záväzného nariadenia obce Vyhne č. 5/2015 o miestnom                poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostávajú nezmenené. 

     Návrh zverejnený od 22.11.2017 do 06.12.2017

     Pripomienky je možné zasielať na email: lenka.tuzinska@vyhne.sk do 06.12.2017

Dodatok č.1/2017 k VZN č.5/2015 navrh_dodatku_k_vzn_5_2015.pdf navrh_dodatku_k_vzn_5_2015.pdf (80.8 kB)

 
 

Dodatok č.5 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce VYHNE Vytlačiť
 

Obec Vyhne v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

v y d á v a

Dodatok č. 5 k VZN - 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených

na území obce VYHNE

Návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol na pripomienkovanie v zmysle §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa : 22.11.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 22.11.2017

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7.12.2017

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 8.12.2017

 

Dodatok č.5 k VZN č. 2/2013 dodatok_c_5_2_2013.pdf dodatok_c_5_2_2013.pdf (343.5 kB)

 
 

Návrh rozpočtu obce Vyhne na roky 2018 - 2020Vytlačiť
 

erb vyhne maly.jpgObec Vyhne v zmysle § 9 ods. 2 zákona NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje rozpočet obce na roky 2018-2020 najmenej na 15 dní pre jeho schvaľovaním spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

Rozpočet obce sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vyhne dňa 12. decembra 2017.


 
 

Návrh dodatku VZNVytlačiť
 

DODATOK  č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vyhne

II. ČASŤ

§ 5

 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

odsek 1 sa pôvodný text nahrádza novým textom, ktorý znie:

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 10,- € mesačne na jedno dieťa s účinnosťou od 1.1.2018.

 

 

                                                                             Vladimír Bevelaqua 

                                                                                   starosta obce  


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č.1299 katastrálne územie Vyhne 

Názov stavby: "7557 - Vyhne - Vrchy - zahustenie TS Vyhne Vrchy"

 

Súbor na stiahnutie IMG.pdf IMG.pdf (524.2 kB)

 
 

Zámer na predaj prebytočného majetkuVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpgObec Vyhne,

zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom                         

zverejňuje

             v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

             neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa 

zámer

  na predaj prebytočného majetku obce a to:

pozemku parcela č. C KN 372/1 trvalý trávny porast, o výmere 1392 m², zapísané na LV 996

pozemku parcela č. C KN 371 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m², zapísaná na LV 1535

Budovu – Chata Strojár Vyhne súp. číslo 610, postavenú na parcele C KN 371 o výmere 378 m² v k.ú. Vyhne,  zapísaná  na  LV 1535

 

 


 
 

Zámer na zámenu časti pozemkuVytlačiť
 

                                                            Obec Vyhne,

                                 zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom

                                                 

                                                                zverejňuje

             v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. erb vyhne maly.jpge) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení   neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa 

                                                     

                                                           zámer na zámenu

 

časti pozemku v majetku obce Vyhne o výmere 10 m², ktorý bude odčlenený GEOP od parc. č.

C KN 180  zastavané plochy a nádvorie, o výmere  653 m² v  k.ú. Vyhne,  zapísaný  na  LV

1772  v  prospech  obce Vyhne  za časť pozemku vo vlastnícvte Miroslava  Bevelágua,  bytom

Vyhne č. 30,  pozemku C KN 138/5  o  výmere   10 m² zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol

odčlenený od  parcely  C KN  138/3  o  výmere  471 m² zastavané plochy a nádvoria, zapísané

na LV 1264 a to spôsobom  hodným  osobitného  zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm.  e)  zákona

SNR  č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  za cenu  stanovenú  na

základe Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

Identifikácia  vyhlasovateľa:

názov : Obec Vyhne

sídlo:    Obecný úrad Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne

                                     

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno :             JUDr. Dušan Lukačko                                       

telefóne číslo :  0910 920 760                          

e-mail :            prednosta@vyhne.sk                                     

 

            Podmienky vyporiadania - zámeny:

 

 1. Za cenu pozemkov oboch vlastníkov, stanovenú podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z., ktorú schváli Obecné zastupiteľstvo
 2. O zámene nehnuteľnosti rozhodne Obecné zastupiteľstvo v obci Vyhne.
 3. Spôsob   hodný  osobitného  zreteľa  spočíva  v tom, že Obec Vyhne nutne potrebuje zachovať súčasný spôsob prejazdu cez mostík ponad potok na svoje pozemky ako aj preto, lebo ide o zámenu s osobou, uvedenou v ust. § 9a ods. 6 písm. g) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,o osobu blízku starostovi obce, s ktorou sa realizuje zámena pozemku.

 

           Zámer zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 13.11.2017

           Zámer zvesený dňa:

 

           Vo Vyhniach dňa 13.11.2017

 

                                                                                                      Vladimír Bevelaqua

                                                                                                               starosta obce

 


 
 

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stredoslovenská energetika - distribúcia podala dňa 04.10.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umietnení stavby "8123 - Repište - Vyhne - prepoj VNV č. 372" 

 

Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (2.2 MB)

 
 

Výsledky volieb do VÚC 2017 v obci VyhneVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpg

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                            1010

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                          383

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                                           383

Počet platných hlas. lístkov pre voľby do zastupiteľstva                                        370

Počet platných hlas. lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja            375

 

Volebná účasť v obci Vyhne:  37,92%

 

Zvolený predseda BBSK:     Ján Lunter    Nezávislý kandidát      176 hlasov          46,93 %

 

Zvolení poslanci BBSK za okrsok č. 13:

Božena Kováčová                 SMER-SD                         80 hlasov

Daniel Gelien                          Nezávislý kandidát         38 hlasov

Ladislav Kukolík                    Nezávislý kandidát        140 hlasov

Vladimír Flimer                       SMER-SD                       129 hlasov

 

 

*uvedené počty hlasov dostali kandidáti len v obci Vyhne - podrobnejšie informácie nájdete na stránke: https://www.vysledkyvolieb.sk/

 

Výsledky volieb predsedu BBSK v obci Vyhne volby_predseda.pdf volby_predseda.pdf (446.3 kB)
Výsledky volieb poslancov BBSK v obci Vyhne volby_poslanci_2017.pdf volby_poslanci_2017.pdf (369.4 kB)

 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovVytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 13

 • 1. Dušan Antal, Mgr., 45 r., právnik, Hliník nad Hronom, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 • 2. Dušan Bosák, Ing., 46 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 • 3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr., 39 r., primátor mesta Kremnica, Kremnica, nezávislý kandidát
 • 4. Vladimír Flimer, MUDr., 61 r., lekár, Lehôtka pod Brehmi, SMER - sociálna demokracia
 • 5. Daniel Gelien, Bc., 42 r., starosta, Slaská, nezávislý kandidát
 • 6. Štefan Henžel, Ing., 38 r., starosta, Nevoľné, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 7. Anton Holka, 41 r., živnostník, Horná Ždaňa, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 8. Vladimír Ihradský, Ing., 32 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 • 9. Radovan Junas, MUDr., 46 r., lekár, Kremnica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 10. Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA, 58 r., starostka, Janova Lehota, SMER - sociálna demokracia
 • 11. Juraj Kratky, Ing., 48 r., senior projekt manažér, Žiar nad Hronom, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 12. Pavel Kravec, Mgr., 60 r., starosta, Trnavá Hora, nezávislý kandidát
 • 13. Ladislav Kukolík, MUDr., 60 r., lekár, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 • 14. Rastislav Kysel, 40 r., skladník, Dolná Trnávka, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 15. Anna Líšková, Mgr., 43 r., právnik, Žiar nad Hronom, SMER - sociálna demokracia
 • 16. Juraj Paulík, Ing., 30 r., akvizičný pracovník, Žiar nad Hronom, SME RODINA - Boris Kollár
 • 17. Ivan Petráš, 56 r., konateľ spoločnosti, Kremnica, SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 • 18. Dušan Rajčan, 68 r., dôchodca, Stará Kremnička, Slovenská národná strana
 • 19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr., 41 r., advokátka, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 • 20. Judita Tabernausová, Mgr., 49 r., administratívny pracovník, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 • 21. Pavol Veselý, 35 r., CNC operátor, Ladomerská Vieska, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 22. Marián Vojtko, DiS. art., 44 r., učiteľ, Kremnica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 23. Emil Vozár, Ing., 63 r., súkromný podnikateľ, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 • 24. Andrea Žiaková, Ing., 46 r., prednostka okresného úradu, Lutila, SMER - sociálna demokracia

 

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.


 
 

Zoznam kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho krajaVytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • 1. Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
 • 2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 • 3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát
 • 4. Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát
 • 5. Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených Slovenska
 • 6. Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát
 • 7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK
 • 9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • 10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát
 • 11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát
 • 12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota
 • 13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ PARLAMENT
 • 14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát
 • 15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • 16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát
 • 17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
   

 
 

Zámer na odpredajVytlačiť
 

     Obec Vyhne

     Obecný úrad, Vyhne 100, 966 02  Vyhne

     zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom

    zverejňuje

 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov,                                               

    zámer

1. Na predaj prebytočného majetku obce Vyhne:

pozemku C KN 1033/1 záhrada o výmere 486 m² a budovu bez súpisného čísla postavenú na parcele C KN 1033/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m²,  zapísané na LV 1395 v kú Vyhne pre Mareka Hornického s manželkou, bytom Vyhne č. 434, PSČ 966 02 Vyhne.

2. Schvaľuje podmienky predaja:

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c)  zákona  SNR č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenú znaleckým posudkom. 


 
 

Zámer na prenájom nebytových priestorovVytlačiť
 

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom

                                                             zverejňuje

     v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

             neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa

                                                               zámer

1. Na prenájom priestorov pre Natáliu Halajovú Kozmetický salón – Natali v Dome služieb a služieb v zdravotníctve označených ako 1.14 WC o výmere 3,89 m² a elektrorozvodňu 1.15 o výmere 5,87 m² spolu 9,76 m².


 
 

Postup pri delegovaní členov do okrskovej volebnej komisieVytlačiť
 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ( viď tlačivá) musí obsahovať: - meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, - meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, - meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; - meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského obecného úradu alebo prostredníctvom pošty na adresu Obecný úrad Vyhne, č.100, 966 02 Vyhne. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu:  matrika@vyhne.sk

Vzor tlačiva:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej
komisie
20170817-delegovanie-clena-a-nahradnika-do-ovk.pdf 20170817-delegovanie-clena-a-nahradnika-do-ovk.pdf (195.3 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu

4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 •  výkon trestu odňatia slobody,

 •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Informácie pre voliča volby_samosprava.pdf volby_samosprava.pdf (96.1 kB)
Zákon č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20170629-zakon-c-180-2014.pdf 20170629-zakon-c-180-2014.pdf (899.1 kB)
Zákon č. 181/2014
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
20170629-zakon-c-181-2014.pdf 20170629-zakon-c-181-2014.pdf (320.9 kB)

 
 

Zámer na odpredaj časti pozemkuVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpg                                                            Obec Vyhne,

                                 zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom

                                                

                                                                zverejňuje

             v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

             neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa 

                                                     

                                                                   zámer

             na odpredaj časti pozemku, ktorý bude odčlenený GEOP od parc. č. E KN 195/1 trvalý trávny

             porast, o výmere  886 m² v k.ú. Vyhne,  zapísaný  na  LV 1772  v  prospech  obce Vyhne  pre            

             Tomáša Bríša,  bytom Vyhne č. 78/11, a to spôsobom  hodným  osobitného  zreteľa  v zmysle  

             § 9a ods. 8 písm.  e)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších  predpisov  

             za cena stanovenú na základe Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej

             hodnoty majetku.

 

Identifikácia  vyhlasovateľa:

názov : Obec Vyhne

sídlo:    Obecný úrad Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne

                                     

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno :             JUDr. Dušan Lukačko                                       

telefóne číslo :  0910 920 760                           

e-mail :            prednosta@vyhne.sk                                     

 

            Podmienky vyporiadania - predaja:

 

Za cenu stanovenú podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. a následne cenu schválenú Obecným zastupiteľstvom.

 

             O predaji nehnuteľnosti rozhodne Obecné zastupiteľstvo v obci Vyhne.

             Spôsob   hodný  osobitného  zreteľa  spočíva  v tom, že Tomáš Bríš už investoval značnú

             časť finančných prostriedkov do kúpy rozostavanej stavby, stavbu dokončil a bude môcť

             skolaudovať po odkúpení pozemku, ktorý už nie je možné využiť iným spôsobom a nie je

             možné v súčasnosti ho ponúknuť inému záujemcovi z dôvodu legalizácie stavby  – garáže.

 

           Zámer zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 26.06.2017

           Zámer zvesený dňa:

 

           Vo Vyhniach dňa 26.06.2017

 

                                                                                                      Vladimír Bevelaqua v.r.

                                                                                                          starosta obce

 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
podľa zákona §-117 zákona o verejnom obstarávaní

erb vyhne maly.jpg

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku vyzva.pdf vyzva.pdf (127.4 kB)

 
 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyhne. 


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Vyhne Vytlačiť
 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

NÁVRH VZN č.5/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky v obci Vyhne VZN_o_pouzivani_zabavnej_pyrotechniky_v obci_Vyhne_navrh.pdf VZN_o_pouzivani_zabavnej_pyrotechniky_v obci_Vyhne_navrh.pdf (46.1 kB)

 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenia č. /2016 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce VyhneVytlačiť
 

V zmysle  § 6 ods.zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a čase predaja VZN_navrh_cas_prevadzky_2016.pdf VZN_navrh_cas_prevadzky_2016.pdf (57.3 kB)

 
 

NÁVRH“ Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 3/2016 o čistote obce Vyhne a verejnom poriadku Vytlačiť
 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 
 

dnes je: 19.1.2018

meniny má: Drahomíra, Mário

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka