Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovVytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 13

 • 1. Dušan Antal, Mgr., 45 r., právnik, Hliník nad Hronom, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 • 2. Dušan Bosák, Ing., 46 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 • 3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr., 39 r., primátor mesta Kremnica, Kremnica, nezávislý kandidát
 • 4. Vladimír Flimer, MUDr., 61 r., lekár, Lehôtka pod Brehmi, SMER - sociálna demokracia
 • 5. Daniel Gelien, Bc., 42 r., starosta, Slaská, nezávislý kandidát
 • 6. Štefan Henžel, Ing., 38 r., starosta, Nevoľné, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 7. Anton Holka, 41 r., živnostník, Horná Ždaňa, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 8. Vladimír Ihradský, Ing., 32 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 • 9. Radovan Junas, MUDr., 46 r., lekár, Kremnica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 10. Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA, 58 r., starostka, Janova Lehota, SMER - sociálna demokracia
 • 11. Juraj Kratky, Ing., 48 r., senior projekt manažér, Žiar nad Hronom, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 12. Pavel Kravec, Mgr., 60 r., starosta, Trnavá Hora, nezávislý kandidát
 • 13. Ladislav Kukolík, MUDr., 60 r., lekár, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 • 14. Rastislav Kysel, 40 r., skladník, Dolná Trnávka, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 15. Anna Líšková, Mgr., 43 r., právnik, Žiar nad Hronom, SMER - sociálna demokracia
 • 16. Juraj Paulík, Ing., 30 r., akvizičný pracovník, Žiar nad Hronom, SME RODINA - Boris Kollár
 • 17. Ivan Petráš, 56 r., konateľ spoločnosti, Kremnica, SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 • 18. Dušan Rajčan, 68 r., dôchodca, Stará Kremnička, Slovenská národná strana
 • 19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr., 41 r., advokátka, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 • 20. Judita Tabernausová, Mgr., 49 r., administratívny pracovník, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
 • 21. Pavol Veselý, 35 r., CNC operátor, Ladomerská Vieska, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 • 22. Marián Vojtko, DiS. art., 44 r., učiteľ, Kremnica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 23. Emil Vozár, Ing., 63 r., súkromný podnikateľ, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
 • 24. Andrea Žiaková, Ing., 46 r., prednostka okresného úradu, Lutila, SMER - sociálna demokracia

 

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.


 
 

Zoznam kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho krajaVytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • 1. Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
 • 2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 • 3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát
 • 4. Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát
 • 5. Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených Slovenska
 • 6. Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát
 • 7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
 • 8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK
 • 9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • 10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát
 • 11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát
 • 12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota
 • 1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
 • 2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
 • 3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
 • 13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ PARLAMENT
 • 14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát
 • 15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • 16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát
 • 17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
   

 
 

Zámer na odpredajVytlačiť
 

     Obec Vyhne

     Obecný úrad, Vyhne 100, 966 02  Vyhne

     zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom

    zverejňuje

 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov,                                               

    zámer

1. Na predaj prebytočného majetku obce Vyhne:

pozemku C KN 1033/1 záhrada o výmere 486 m² a budovu bez súpisného čísla postavenú na parcele C KN 1033/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m²,  zapísané na LV 1395 v kú Vyhne pre Mareka Hornického s manželkou, bytom Vyhne č. 434, PSČ 966 02 Vyhne.

2. Schvaľuje podmienky predaja:

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c)  zákona  SNR č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenú znaleckým posudkom. 


 
 

Zámer na prenájom nebytových priestorovVytlačiť
 

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom

                                                             zverejňuje

     v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

             neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa

                                                               zámer

1. Na prenájom priestorov pre Natáliu Halajovú Kozmetický salón – Natali v Dome služieb a služieb v zdravotníctve označených ako 1.14 WC o výmere 3,89 m² a elektrorozvodňu 1.15 o výmere 5,87 m² spolu 9,76 m².


 
 

Postup pri delegovaní členov do okrskovej volebnej komisieVytlačiť
 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ( viď tlačivá) musí obsahovať: - meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, - meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, - meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; - meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského obecného úradu alebo prostredníctvom pošty na adresu Obecný úrad Vyhne, č.100, 966 02 Vyhne. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu:  matrika@vyhne.sk

Vzor tlačiva:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej
komisie
20170817-delegovanie-clena-a-nahradnika-do-ovk.pdf 20170817-delegovanie-clena-a-nahradnika-do-ovk.pdf (195.3 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu

4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 •  výkon trestu odňatia slobody,

 •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Informácie pre voliča volby_samosprava.pdf volby_samosprava.pdf (96.1 kB)
Zákon č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20170629-zakon-c-180-2014.pdf 20170629-zakon-c-180-2014.pdf (899.1 kB)
Zákon č. 181/2014
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
20170629-zakon-c-181-2014.pdf 20170629-zakon-c-181-2014.pdf (320.9 kB)

 
 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
podľa zákona §-117 zákona o verejnom obstarávaní

erb vyhne maly.jpg

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku vyzva.pdf vyzva.pdf (127.4 kB)

 
 

dnes je: 24.10.2017

meniny má: Kvetoslava

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka