Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania

Zverejnené 16.8.2018


 

NÁVRH“ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vyhne č. 2/2018 - Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Obcou Vyhne počas osláv Fašiangov, 1. mája, Michalských hodov, kultúrneho leta, Mikuláša a vianočných trhov.

erb vyhne maly.jpg

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vy ...viac...

Zverejnené 14.8.2018


 

„Návrh“ Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 1 /2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vyhne

erb vyhne maly.jpg

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vy ...viac...

Zverejnené 14.8.2018


 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018

erb vyhne maly.jpg


OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vyhniach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 99/2 ...viac...

Zverejnené 11.7.2018
Aktualizované: 14.8.2018


 
Súbor na stiahnutie volby_2018_info.pdf volby_2018_info.pdf (95.2 kB)

Zámer na odpredaj pozemku

erb vyhne maly.jpg

OBEC VYHNE
zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa
zámer
na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vyhne a to časti pozemku v kú Banky, ktorý ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Zámer - doplnenie

erb vyhne maly.jpg

OBEC VYHNE Vyhne 100, PSČ 966 02 Vyhne zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa
doplnenie zámeru
na odpredaj prebytočného majetku a to časti pozemkov vo vlast ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Zámer na zámenu pozemku

erb vyhne maly.jpg

OBEC VYHNE zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa
zámer na zámenu prebytočného majetku:
1. na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Vyhne (LV 1772):
- C ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Zámer na odpredaj

erb vyhne maly.jpg

OBEC VYHNE zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa zámer na odpredaj:
1. prebytočného majetku obce a to spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/8 na nehnuteľnostiach:
E ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Zámer na odpredaj majetku

erb vyhne maly.jpg

OBEC VYHNE zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa zámer na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vyhne a to časti pozemku v k.ú. Banky okres Banská Štiavnica, ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka