Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Program najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 21.8.2003

Zápis a uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyhne,
konaného dňa 21. augusta 2003 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Vyhniach
Nové úlohy a uznesenia
Starosta predložil návrh súpisu majetku obce, ktorý navrhuje zveriť do správy príspevkovej organizácie zriadenej obcou OBNIK, IČO 37897420.
OZ prijíma uznesenie č. 112/2003: OZ schvaľuje zveriť obecný majetok uvedený v priloženom súpise do správy príspevkovej organizácie OBNIK, IČO 37897420. Majetok sa zveruje do správy v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Doplniť hlavnou kontrolórkou navrhnuté písomné doplnky a ústne doplnky poslancov.

Starosta predložil návrh Štatútu príspevkovej organizácie obce Vyhne, OBNIK. Štatút bol predložený znovu na základe uznesenia OZ č. 101/2003 na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 15. 7. 2003, kde bolo prijaté uznesenie č. 107/2003, ktoré uložilo Štatút predložiť poslancom na preštudovanie.
OZ prijíma uznesenie č. 113/2003: OZ schvaľuje Štatút OBNIK-u príspevkovej organizácie obce Vyhne v predloženom znení, s doplnením o pripomienky hlavnej kontrolórky predloženými starostovi obce dňa 21.8.2003.

Starosta predložil návrh Štatútu obce Vyhne, prehľadne vypracovaný s výpismi súvisiacich zákonov, s uvedením súvisiacich paragrafov. Dôvodom vypracovania nového štatútu je skutočnosť, že platný štatút sa na obecnom úrade nenachádza. Návrh bol predložený už na mimoriadnom zasadnutí OZ 15. 7. 2003, kde bol uznesením OZ č. 109/2003 doporučený na predloženie poslancom OZ na preštudovanie.
OZ prijíma uznesenie č. 114/2003: OZ schvaľuje Štatút obce Vyhne v predloženom znení.

Starosta predložil návrh Nariadenie obce Vyhne č. 2/2003 o hospodárení s majetkom obce. Návrh už bol predložený na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 15. 7. 2003, kde uznesením č. 110/2003 bolo doporučené obecnému úradu predložiť znenie návrhu poslancom OZ na preštudovanie.
OZ prijíma uznesenie č. 115/2003: OZ schvaľuje Nariadenie obce Vyhne č. 2/2003 o hospodárení s majetkom obce, v predloženom znení, s doplnením o pripomienky hlavnej kontrolórky a poslancov.

Pripojenie rodinných domov na verejnú rozvodnú sieť v rámci stavby „Rozšírenie miestnych plynovodov Vyhne“. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, posledné znenie zák. č. 232/1999 Z.z., sadzobník správnych poplatkov, V. časť Stavebná správa, pol. 60: „Žiadosť o stavebné povolenie na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť – správny poplatok 500,- Sk“. Správny poplatok je príjmom obce.
OZ prijíma uznesenie č. 116/2003: správny poplatok za oznámenie k ohláseniu drobnej stavby – pripojenie rodinného domu na verejnú rozvodnú sieť v rámci stavby „Rozšírenie miestnych plynovodov Vyhne“ – od ohlasovateľov, resp. stavebníkov drobnej stavby nevyberať.
Riaditeľka MŠ Vyhne, p. Viera Jedlovská, predložila žiadosť na schválenie výšky poplatku za umiestnenie detí do 5 rokov v MŠ a čas prevádzky v MŠ, pre doplnenie Vnútorného poriadku materskej školy.
OZ prijíma uznesenie č. 117/2003:
a) schvaľuje výšku poplatku rodičov za umiestnenie jedného dieťaťa do veku 5 rokov v MŠ vo výške 100,- Sk/mesiac,
b) schvaľuje čas prevádzky v MŠ od 5.30 do 15.30 hod v pracovných dňoch.

Schválenie záverečného účtu obce Vyhne za r. 2002. Uznesenie OZ č. 91/2003 uložilo hlavnej kontrolórke obce vypracovať odborné stanovisko k záverečnému účtu tak, aby mohol byť schválený na najbližšom zasadnutí OZ. Návrh záverečného účtu obce za rok 2002 je zverejnený na úradnej tabuli obce od 1. 8. 2003.
OZ prijíma uznesenie č. 118/2003: OZ schvaľuje Záverečný účet obce Vyhne za rok 2002 v predloženom znení s výhradami: Neujasnenosť vykazovania hospodárskej činnosti obce obecným podnikom.

Cena za prepravu obecným autobusom.
OZ prijíma uznesenie č. 119/2003: Stanovuje cenu za prepravu obecným autobusom 25,- Sk/km, stojné 120,- Sk/hod. Pre neziskové organizácie obce Vyhne 22,- Sk/km, stojné jednotné 120,- Sk/hod, pre prepravy dohodnuté od dňa 21.8.2003.

Žiadosť p. Kamily Kmeťovej, Vyhne č. 439/16 o vysporiadanie nehnuteľnosti, č. spisu 547/2003 zo dňa 22. 7. 2003. P. Kmeťová žiada o odkúpenie parc. č. 823/3. Za úhradu ponúka parc. č. 823/2, podľa GP č. 034/99 vyhotoveného dňa 16. 3. 1999.
OR prijala uznesenie č. 52/2003, ktorým odporúča komisii výstavby a územného plánovania zistiť skutkový stav na mieste. Overiť, či zaujatím parc. č. 823/3 nebude zhoršený pohyb áut na priľahlej miestnej komunikácii (potrebné je tu otáčanie sa osobných áut.
OZ prijíma uznesenie č. 120 /2003: Schvaľuje predaj parcely č. 823/3, a to za výmenu za parcelu č. 823/2 podľa geometrického plánu č. 034/99 vyhotoveného dňa 16. 3. 1999, ktorý je prílohou tohto zápisu.

P. Lýdia Pavúková, Jiráskova 9/4, Žiar nad Hronom podala žiadosť o odpredaj pozemkov podľa GP č. 71794129-176/2001 vyhotoveného dňa 28. 7. 2001. Jedná sa o časti pozemkov:
1. Časť pozemku z parc. č. 2394 zastavaná plocha – cesta o výmere 22 m2, vyznačený na GP č. 71794129-176/2001 pod č. 13 (v kolónke Zmeny).
2. Časť pozemku z parc. č. 1101/9 zastavaná plocha – obecný chodník o výmere 7 m2, vyznačený v GP č. 71794129-176/2001 pod č. 8 (v kolónke Zmeny).
OZ prijíma uznesenie č. 121/2003: Súhlasí s odpredajom častí parciel:
1. Časť pozemku z parc. č. 2394 zastavaná plocha – cesta o výmere 22 m2, vyznačený na GP č. 71794129-176/2001 pod č. 13 (v kolónke Zmeny).
2. Časť pozemku z parc. č. 1101/9 zastavaná plocha – obecný chodník o výmere 7 m2, vyznačený v GP č. 71794129-176/2001 pod č. 8 (v kolónke Zmeny).
OZ súhlasí s predajom parciel v cene 20 Sk/m2.

1. Lýdia Barátová, Strmá 62, Nitra - majiteľka parcely č. 351, 352:
žiada (č. sp. 481/2002 + geometrický plán) odkúpiť od obce parcelu č. 334/2 o výmere 254m2. Listom č. sp. tiež žiada o zachovanie obecnej parcely č. 334/1, ako prístupovej cesty k parceliam č. 337, 355, 357, 359, 361.
2. Ing. Alexander Šturc, 29. augusta 72, Levice – majiteľ parcely č. 354, 355:
žiada (č. sp. 471/2002 + geometrický plán a č. sp. 544/2003) odkúpiť od obce časť parcely č. 334/1, o výmere 92 m2.
3. Eugen Frečka, Zdenka Nejedlého 5, Levice - majiteľ parcely č. 356, 357:
žiada (č. sp. 471/2002 + geometrický plán a č. sp. 544/2003) odkúpiť od obce časť parcely č. 334/1 o výmere 93 m2.

OZ prijíma uznesenie č. 122/2003:
Súhlasí s odpredajom parcely pre: Lýdia Barátová, Strmá 62, Nitra
Odpredať parcelu č. 334/2 o výmere 254m2, podľa geometrického plánu č. 236/2002, vyhotoveného geodetickou kanceláriou O.K., J.Vuruma č. 4, Nitra, geodet Ing. Ján Barát, IČO 22679103, za cenu 150,- Sk/m2

OZ prijíma uznesenie č. 123/2003:
Nesúhlasí odpredať p. Ing. Alexandrovi Šturcovi, 29. augusta 72, Levice, časť parcely č. 334/1 o výmere 92 m2 . Odpredajom tejto časti parcely, podľa predloženého geometrického plánu by sa znemožnil prístup po obecnej parcele č. 334/1 na susedné parcely č. 341/2, 351, 352.

OZ prijíma uznesenie č. 124/2003:
Nesúhlasí odpredať p. Eugenovi Frečkovi, Zdenka Nejedlého 5, Levice , časť parcely č. 334/1 o výmere 93 m2 . Odpredajom tejto časti parcely by sa znemožnil prístup po obecnej parcele č. 334/1 na susedné parcele č. 341/2, 351, 352, 354, 355.

Žiadosť Stredoslovenských strojární Sitno, s.r.o., Vyhne 25, č. sp. 471/2003, z 20.06.2003, vec: Majetkovoprávne vysporiadanie výrobného areálu – žiadosť o predaj pozemkov.
OZ prijíma uznesenie č. 125/2003: OZ predbežne súhlasí s odpredajom parciel č. 1105/2, 1105/3, 1159, 1169, 1172, 1174 Stredoslovenským strojárňam Sitno, s.r.o., Vyhne 25, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania výrobného areálu strojární. Súhlasné definitívne rozhodnutie bude vydané, ak predložené geometrické plány budú v súlade s údajmi v žiadosti o predaj pozemkov č. sp. 471/2003, z 20.06.2003.
Cenu uvedených pozemkov, resp ďalších, súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním výrobného areálu strojární, určuje OZ na 15 Sk/m2 .

Žiadosť Obce Vyhne o kúpu časti (2) z parcely č. 2196 o výmere 995 m2, od TJ Strojár Vyhne, čím vznikne parcela 2196 o celkovej výmere 12650 m2.
OZ prijíma uznesenie č. 126/2003: OZ súhlasí s odkúpením (2) z parcely č. 2196 o výmere 995 m2, od TJ Strojár Vyhne, čím vznikne parcela 2196 o celkovej výmere 12650 m2, podľa geometrického plánu č. 33326177-34/2003, ktorý vypracoval GEOSTA Ing. Mešťan M. Trnavá Hora 381, úradne overeného 11.8.2003. OZ súhlasí s kúpnou cenou 1 Sk/m2.

OZ uznesením č. 74/2003 súhlasilo s odpredajom časti parcely č. 666, pred domom č. 92. kupujúcemu: Dušan Illichman – CENTRIK, 966 02 Vyhne 441/3 po predložení geometrického plánu. Cena pozemku bola stanovená na 50,- Sk/m2.
OZ prijíma uznesenie č. 127/2003: Súhlasí s odpredajom parcely č. 666/4 podľa geom. plánu na oddelenie a majetkoprávne vysporiadanie novovytvorenej parc. č. 666/4 CKN, z parcely č. 666, č. plánu 42/2003, ktorý vyhotovil GEODET – Žňava zememeračská kancelária ul. SNP 120, Žiar nad Hronom, o výmere 201 m2.

Určenie osôb na vykonávanie kontroly používania alkoholu v pracovnej dobe v organizáciách: Obecný úrad Vyhne, Materská škola Vyhne, Základná škola Vyhne a príspevková organizácia OBNIK.
OZ prijíma uznesenie č. 128 /2003: OZ schvaľuje p. Ing. Milan Filip, Július Fruštik a Jozef Majerský na kontrolu používania alkoholu v pracovnej dobe v organizáciách: Obecný úrad Vyhne, Materská škola Vyhne, Základná škola Vyhne a príspevková organizácia OBNIK. Kontrolu sú oprávnení vykonávať naraz minimálne dvaja z uvedených členov komisie.

Žiadosť p. Petra Koreňa, Vyhne č. 14 zo dňa 27. 7. 2003 o jednorázovú sociálnu výpomoc, na školské potreby a oblečenie pre deti pred nastávajúcim školským rokom.
OZ prijíma uznesenie č. 129 /2003:
OZ ukladá Komisii kultúry a sociálnej starostlivosti, aby v spolupráci so Školskou radou pri ZŠ Vyhne, vyhotovila návrh na materiálnu výpomoc (učebné pomôcky, školské potreby a pod.) sociálne odkázaným rodinám s deťmi s povinnou školskou dochádzkou.
T: 30.8.2003 Z: predseda komisie kultúry a sociálnej starostlivosti

Mestský podnik služieb Žarnovica predložil dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze komunálneho odpadu. Navrhuje zvýšenie ceny za zber a odvoz komunálneho odpadu 110 l kuka-nádob na sumu 546,- Sk za rok a 1 100 l kontajnerov na sumu 7 088,- Sk na rok.
OZ prijíma uznesenie č. 130 /2003: súhlasí s návrhom dodatku č. 1 k Zmluve o odvoze komunálneho odpadu, uzavretej s Mestským podnikom služieb Žarnovica k dátumu 1.1.2003.

Ponuka na členstvo v Regionálnom združení pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia Región Sitno. Starosta predložil uvedenú ponuku s odporučením, aby sa Obec Vyhne stala členom tohto regionálneho združenia.
OZ prijíma uznesenie č. 131/2003: Neodporúča členstvo v uvedenom združení.

OZ prijíma uznesenie č. 132/2003: Schvaľuje príspevok 6.000,- Sk na pripojenie rodinných domov č. 307 a 308 na verejnú rozvodnú sieť v rámci stavby „Rozšírenie miestnych plynovodov Vyhne“. Financie budú na uhradenie materiálových nákladov do uvedenej výšky, pre vybudovanie drobných stavieb od pripojovacieho miesta (regulátora a merania spotreby, po hranicu parciel domov č. 307 (p. Jaroslav Mališ) a č. 308 (Ing. Igor Chajmovský).

OZ prijíma uznesenie č. 133/2003: Neodporúča vydať predbežné súhlasné stanovisko na vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu, na parcele č. 2197, s odvolaním sa na skutočnosť, že „Územný plán zóny Vyhne – návrh“ (rok spracovania 1989) uvažuje s využitím priestorov na parcele č. 2197 a susedných parceliach, na:
1. Zjazdové trate a plochy pre zimné športy
2. Lyžiarske vleky
3. Rozptylová zóna rekreácie.

OZ prijíma uznesenie č.134/2003: Schvaľuje pre budúci (formujúci sa) športový strelecký klub sumu 10 000 Sk na činnosť. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov predkladá predseda klubu do 20.12. bežného roka. Finančné prostriedky bude obec poskytovať priebežne.
Z: Obecný úrad – poskytnutie finančných prostriedkov
Predseda klubu – vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka