Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Oznam

Protipožiarne kontroly v našej obci! Vytlačiť
 

Vážení občania!

 V zmysle § 23 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred   požiarmi je povinnosťou   obce    vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických i právnických osôb. Na základe uvedeného Vám oznamujem,  že do 31.12.2019 budú  tieto kontroly  vykonávať   členovia  Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyhne u  fyzických  osôb v   rodinných  domoch i v ostatných  objektoch v ich vlastníctve. V  sobotu 19.10. 2019 budú  v čase  od 9.00 hod do 15.00 hod. vykonávať protipožiarne kontroly v   časti obce od Fínskych domkov  po  Peseriansky most.   Členovia  kontrolnej   skupiny   sa preukazujú poverením  od starostu obce. Prosím o rešpektovanie členov DHZ a sprístupnenie Vašich objektov ku kontrole.

 

                                                                         


 
 

Zajtra, t.j. 18.10.2019 bude obecný úrad zatvorený! Vytlačiť
 

Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že dňa 18.10,2019 bude obecný úrad z technických príčin zatvorený.


 
 

Prehľad dní počas ktorých bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie!Vytlačiť
 

Vážení občania, 

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v dňoch 18.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019, 25.10.2019 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 07:00 do 17:00 hodiny. Elektrina nebude prerušená v celej obci, ale len v niektorých častiach,preto pre viac informácií kontaktuje Stredoslovenskú distribučnú. 

Za pochopenie ďakujeme. 


 
 

Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období!Vytlačiť
 

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi  je   práve nadchádzajúce jesenné počasie, s ktorým je spojené i vykurovacie obdobie. Práve toto obdobie je vo veľkej miere spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov. Je to spôsobené najmä tým, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies a hlavne údržbe palivových spotrebičov. Vzhľadom k charakteru našej krajiny, dostupnosti a finančnej výhodnosti tuhého paliva sa u nás veľmi často využívajú hlavne v rodinných domoch,  rekreačných chatách  a penziónoch  na vykurovanie rôzne druhy tepelných spotrebičov na tuhé palivo (drevo a uhlie).

V období r. 2018 bolo zaznamenaných v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od vykurovacích systémov spolu 29 požiarov. Tieto požiare sa priamo týkali nedostatkov vo vykurovacích telesách, dymovodoch a komínoch. Celková škoda bola 1440 €, uchránené hodnoty predstavovali sumu  1 148 320 €, pričom najvyššie škody boli v okrese Žiar nad Hronom.

 Pri prevádzke  palivových spotrebičov a používaní komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať ustanovenia  všeobecne záväzného  právneho  predpisu – Vyhlášky  MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia by sme chceli občanov upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri prevádzke vykurovacích spotrebičov:

•      zabezpečiť inštaláciu palivových spotrebičov spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču (v ich okolí umiestniť nehorľavú podlahu alebo podložky...)

 • dodržovať bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom!)
 • zabezpečiť odborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len  kominár alebo revízny technik komínov!)
 • zabezpečiť vysýpanie popola  z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 • zabezpečiť neprekurovanie vykurovacích telies
 • neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích telies
 • nepoužívať  k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh
 • udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
 • zabezpečiť používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave
 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komína osobou odborne spôsobilou na tieto úkony!!!

 

Fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. h) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:  „ ...zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou ( kominár)...“  a písm. i)  „...dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.....“. Osoby, ktoré takto nekonajú sa dopúšťajú priestupku na úseku ochrany pred požiarmi!

 

 

Čistenie a kontrola komína

 

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, podľa výkonu jednotlivých typov spotrebičov, a to:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

do 50 kW,  raz  za:

 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

nad 50 kW, raz za:

 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.

 

 Na vykonávanie prác spojených s čistením, kontrolou a preskúšaním komína musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Odborné preskúšanie komína pred pripojením spotrebiča na komín musí vykonať odborne spôsobilá osoba. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vydáva ten kto čistenie a kontrolu vykonal, pri preskúšaní komína a dymovodu to vydáva odborne spôsobilá osoba.

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa musí oznámiť obci!

 

Vážení spoluobčania, dúfame že naše dobre mienené rady budú dobrým základom pre dôkladnú prípravu na nastávajúce  vykurovacie obdobie a prežijete kľudné  zimné obdobie bez požiarov  v  teple Vášho  domova.


 
 

Kalendár zberu odpadov na II. polrok roka 2019!Vytlačiť
 

Vážení občania, 

v prílohe nájdete kalendár zberu odpadov na II. polrok roka 2019!

Zároveň upozorňujeme nato, že kalendár bude len v Haló Vyhne 6/2019 a na internete. 

Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Informácie o elektrickej registračnej pokladnici!Vytlačiť
 

Vážení občania a podnikateľské subjekty,

 

od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.

 

Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP,  sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.

 

Každá pokladnica musí mať svoj kód.

 

Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

 

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.

Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.

 

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP  a staré ERP-čky už nebude možné používať.

 

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

 

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.


 
 

Farské oznamy

Farské oznamyVytlačiť
 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka