Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 3/2016 o čistote obce Vyhne a verejnom poriadku

Účinnosť: 10.6.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 3/2016

o čistote obce Vyhne a verejnom poriadku

 

Obecné  zastupiteľstvo v obci Vyhne  v súlade s § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 3 písm. g), h) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na prijatí tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Vyhne.
 

Prvá časť


Úvodné ustanovenia


Článok l


Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa upravujú práva a povinnosti fyzickým aprávnickým osobám podnikajúcim alebo pôsobiacim na území obce Vyhne  tvorenomkatastrálnym územím Vyhne  (ďalej len „obec") pozostávajúcich z návštevníkov obce, vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a inýchobjektov, pri zabezpečovaní čistoty mesta a dodržiavaní  verejného poriadku.


Článok 2


Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

verejným priestranstvom - všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú verejnosti prístupné a možnoich obvyklým spôsobom užívať, najmä miestne komunikácie (1, cesty, mosty, parkoviská, chodníky,verejné priechody, klenby, verejné schodištia, viadukty, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy,priestory detských ihrísk, športoviská, cintoríny, trhoviská, námestia, verejná zeleň, fontány, korytáa nábrežia vodných tokov, pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako obce,

nehnuteľnosťami - pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom,

inými objektmi - dočasné drobné stavby, zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb, predajné stánky astoly, letné terasy, zariadenia lunaparkov, cirkusov a podobných zariadení, pojazdné predajne,

zariadením verejného priestranstva - predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnenénaverejnom priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery,zariadeniaverejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, cestovné poriadky,dopravné značky, orientačné tabule, reklamné zariadenia, sochy, pamätníky, hroby významnýchosobností,

verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách ako ajpravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkoupokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného života obyvateľov obce,

chodníkom - komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená odvozovky výškovo, alebo iným spôsobom,

priľahlým chodníkom - sa pre účely tohto VZN rozumie chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sanachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou,

miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce,chodníky a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do sietemiestnych komunikácií,

zvláštnym užívaním - výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej súčasti, verejné priestranstvo a zeleň,

osobitným užívaním - umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestneniestavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie informačno-reklamného zariadenia.

 

Druhá časť


Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách


Článok 3
Práva a povinnosti osôb

Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, vsúlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností,ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadeníverejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia, t. j. pôdy, vodných tokov, podzemnýchvôd, ovzdušia.

Verejné priestranstvo je možné užívať ako osobitné užívanie, avšak len na základe rozhodnutia alebo súhlasu príslušného obecného  úradu v obci Vyhne.

 V záujme vytvárania zdravého životného prostredia a zabezpečenia zdravého spôsobu života obyvateľovobce  a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje:
 

vykonávať telesnú potrebu, odhadzovať odpady(2 (smeti, popol, papier, obaly všetkého druhu,zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky a iné nepotrebné veci) mimo nádob,resp. miest na to určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadkov zo smetných nádob,

znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla, pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej komunikácií k stanovišťu,

ukladať vybavenie z domácností (chladničky, starý nábytok, elektrospotrebiče), murivo a sutinu zbúracích prác, odpady po stavebných úpravách v objektoch (staré okná, dvere, tehly) do zbernýchnádob na komunálny odpad resp. ku stojiskám zberných nádob,

umiestňovať na chodníkoch a na miestach, ktoré nie sú pre tento účel vymedzené, zberné nádoby naodpad,

vypúšťať a vylievať do uličných kanalizačných vpustí vodu znečisťujúce látky ako fekálie, chemikálie,oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,

odvádzať z vlastných nehnuteľností povrchové vody (zrážková voda ) a podzemné vody (prameň,studňa),

akokoľvek poškodzovať, znečisťovať a ničiť verejné objekty a zariadenia verejného priestranstva,zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva,

umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné zariadenia a pútače na iných miestach ako na tourčených,

bez povolenia Obce skladovať stavebné materiály, palivo, škvaru, stavebný odpad a iné materiály,

skladovať horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky(2,

vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov a lístie, spaľovať akýkoľvek inýbiologický odpad(2 a zakladať oheň v zberných nádobách,

ponechávať výkaly psov a iných zvierat, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť osoba vodiacazviera,

z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, prášiť koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo a obťažovať spoluobčanovzápachom, prachom a hlukom,

roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,

vedome poškodzovať prvky drobnej záhradnej architektúry (lavičky, preliezačky, jazierka,fontány, hojdačky, pieskoviská, šmýkačky), skladovať dovezený tovar na komunikácii a chodníku bezpríslušného povolenia,

kúpať sa vo fontánach,

kŕmiť holuby, voľne žijúcu zver,

chodiť po trávnikoch a parkoch mimo chodníkov pre chodcov

 

Vlastník, správca, nájomca, či užívateľ nehnuteľnosti (stavby, domy, pozemky...), hraničiacej s verejnýmpriestranstvom je povinný:

starať sa o svoj pozemok takým spôsobom, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a dodržiavaťostatné povinnosti pri údržbe zelene,

udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali anepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a právainých osôb a  nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce,

udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov hmyzu, resp. inýchnežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonať jej dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,

steny a priečelia nehnuteľností udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov, kresieb a hesiel tak, abysvojim technickým stavom nenarúšali estetický vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov(napr. opadávajúca omietka, deravé odkvapové žľaby a zvody),

zo striech odstraňovať nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniuživota, zdravia osôb a majetku osôb,

vetvy a konáre stromov, kríkov a iných rastlín, prerastajúcich cez ploty na chodníky a ulice upraviť tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a vykonávaniuúdržby miestnych komunikácií,
 

Užívateľom miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev sa zakazuje:

jazdiť po nich vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, alebo svojim nákladom, alebotechnickým stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú vozovku,

jazdiť po nich vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky cestnej premávky upravené všeobecne záväznýmprávnym predpisom(3

umývať na nich vozidlá s výnimkou nutného čistenia čelného skla, reflektora, koncového a smerovéhosvetla a evidenčného čísla vozidla; vykonávať opravy motorových vozidiel a rozoberať vozidlá,

odstavovať nepojazdné, havarované vozidlá a vraky vozidiel.

 

V prípade čistenia a bežnej údržby miestnych komunikácií, resp. iných činností súvisiacich s cestnoupremávkou (napr. vyznačovanie vodorovného dopravného značenia) je vodič motorového vozidla povinnýna výzvu správcu miestnych komunikácií uvoľniť časť komunikácie (resp. iného verejnéhopriestranstva) z dôvodu bezproblémového vykonania potrebných prác.

 

Majitelia hospodárskych zvierat sú povinní zabezpečiť, aby sa hospodárske zvieratá voľne nepohybovali po miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

                                                              Článok 4


Zodpovednosť za čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií

 

Pod pojmom čistenie verejného priestranstva sa rozumie jeho zametanie, zmývanie, polievanie,kropenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných nečistôt.

Čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií s výnimkou verejných priestranstievuvedených v ods. 5 až 10 tohto článku zabezpečuje obec Vyhne, subjektyzmluvne poverené obcou Vyhne, resp. fyzické a právnické osoby, ktoré toto verejné priestranstvo užívajú.

Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva je povinnýho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. V prípade, že taknevykoná,znečistenie odstráni obec  Vyhne  (resp. správca ), a to na náklady toho, kto znečistenie (poškodenie) spôsobil.

Ak pôvodca znečistenia nie je známy, zodpovedá za jeho odstránenie právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom ako aj vlastník, správca, užívateľ iného objektu, verejného priestranstva, alebo zariadenia verejného priestranstva.

Zvolávateľ zhromaždenia(4, alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia(5 je povinný zabezpečiťvyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 6 hodín od ukončenia zhromaždenia alebo podujatia.

Subjekty vykonávajúce stavebné úpravy nehnuteľností (napr. zatepľovanie) sú povinné dodržiavať čistotu aporiadok okolia v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom(6 podmienkami stanovenými vrozhodnutí Obce  a s týmto nariadením.

Vlastníci, resp. prevádzkovatelia zariadení lunaparkov, cirkusov a iných podobných zariadení, sú povinnízabezpečiť čistotu a poriadok nielen na ploche záberu, ale aj v okruhu 5 metrov od hranice záberuverejného priestranstva, a to čistením a umiestnením dostatočného počtu nádob na drobný odpad(odpadkový kôš, vrece), zabezpečením ich pravidelného a riadneho vyprázdňovania do zbernej nádoby naodpad z vlastného podnikania.

Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení na prevádzkovanie (pojazdných predajníbufetov, pohostinských zariadení, reštaurácií, obchodných prevádzok pre predaj potravinárskehotovaru, cukroviniek, ovocia, zeleniny a predajných stánkov s občerstvením, letných terás) a ostatnýchdočasných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok v okolí svojej prevádzky do vzdialeností 5metrov, ak nie je určené inak. Aj na tieto subjekty sa vzťahuje povinnosť zabezpečenia pravidelného ariadneho vyprázdňovania nádob na drobný odpad ako v ods. 7 tohto článku.

Za čistotu a čistenie chodníkov pred obchodnými prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniamizodpovedajú ich vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia, a to aj v čase, keď nie sú v prevádzke. Tietosubjekty sú povinné zverejniť na viditeľnom mieste osobu zodpovednú za čistotu chodníka, a to uvedenímjej mena a priezviska, tel. kontaktu a to aj mimo prevádzkového času.

Vlastníci, správcovia a užívatelia objektov nehnuteľností sú zodpovední za čistenie vstupných a priľahlýchchodníkov, t. j. sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou resp. schody (pocelej šírke chodníka) boli riadne a včas čistené.(1

Zametané nečistoty sa ukladajú do nádob určených na komunálny odpad.

Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných tokov, verejných studní, na zelenépásy, pod schody, lavičky, kvetináče, do blízkosti umeleckých diel.

Čistenie miestnych komunikácií a parkovísk po zimnej údržbe (posypový materiál) sú poverené osobypovinné vykonávať výlučne mechanicky so súčasným kropením a polievaním, z dôvodu zabráneniaznečisťovania životného prostredia prachom


Článok 5


Zodpovednosť za zimnú údržbu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií

 

Zimná údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov sazabezpečuje podľa potreby odstraňovaním snehu, ľadu, námrazy alebo znečistenia (napr. zvyškyposypového materiálu), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závady v zjazdnosti a schodnosti, a topluhovaním, zhŕňaním, prípadným odvozom snehu a posypom vhodným posypovým materiálom.

Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov okremúsekov vymedzených v ods. 9 a 10 tohto článku zabezpečuje Obec Vyhne.

Zimná údržba sa vykonáva podľa dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií, to znamená, že saprednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej dopravy,zastávkových jazdnýchpruhov, nástupných plôch zastávok verejnej dopravy, priechodov pre chodcov, schodov,mostov, lávok,zberných komunikácií a komunikácií s veľkými stúpaniami.

Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre chodcov,prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prístupy k zastávkamverejnej dopravy, kanalizačné vpuste. V prípade odvozu snehu sa tento odváža na miesto určené Obecným Úradom Vyhne.

Pri tvorení poľadovice je nutné použiť posypový inertný materiál (piesok, kamenná drť). Posyp chloridmi(chemický posyp) sa môže aplikovať len tam, kde je to nevyhnutne potrebné.

V zimnom období je potrebné zbavovať chodníky snehu a námrazy aj viackrát za deň, a to zásadne v celejšírke. Sneh a námraza sa zhŕňa do hromád na okraj vozovky tak, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtokvody do kanalizačných vpustí.

Kde sa chodník nenachádza, spriechodňuje sa verejné priestranstvo hraničiace s nehnuteľnosťou potrebnéku chôdzi v šírke 2 m, maximálne však po krajnicu cesty.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území ahraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcoviaalebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli poľadovicou alebo snehom. V opačnom prípadetieto osoby zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti chodníkov, spôsobenépoľadovicou alebo snehom./10

Schodnosť chodníkovpred obchodnými prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami zabezpečujú osobyuvedené v článku 4 ods. 9 tohto nariadenia.
 

Článok 6


Zabezpečenie čistoty vodných tokov a nádrží

 

Každý je povinný správať sa tak, aby svojim konaním nespôsoboval znečistenie vodných tokov a nádrží,neohrozoval, nepoškodzoval ich zariadenia, život živočíchov a rastlín v nich žijúcich.

Zakazuje sa:

vhadzovať do korýt vodných tokov, nádrží a fontán akýkoľvek odpad, alebo ho ukladať na miesta, zktorých by mohol byť splavený do tokov nádrží, alebo spôsobiť ich znečistenie,

vlievať, alebo vypúšťať zdravotne, hygienicky, alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmäropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a inéškodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život vo vodnomtoku,

vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch sa zakazuje vykonávať údržbu vozidiel /nemotorovévozidlá napr. bicykle /, alebo umývať motorové vozidlá, motocykle,

prehradzovať korytá vodných tokov, bez súhlasu ich správcu upravovať, alebo inak zasahovať dobrehov vodných tokov,

zakladať ohniská na brehoch vodných tokov.

Ostatné práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a  nehnuteľnostiam,ktoré s nimisúvisia pri ich ochrane a zodpovednosť za porušenie povinností upravuje všeobecný právny predpis. (7
 

Tretia časť


Článok 7


Dodržiavanie verejného poriadku

Nočný pokoj, ochrana nefajčiarov, predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov

 

Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadkuv rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanýmipravidlami.

Na verejných priestranstvách sa zakazuje:

pľuvať,

konzumovať alkoholické nápoje

akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť, náboženská, čirasová príslušnosť

propagovať zakázané produkty

propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, pornografiu

Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud(8, ktorý je stanovený od 22.00 hod. do 6.00hod. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

posledný a prvý deň roka,

pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách usporadúvaných Obcou Vyhne  pre širokú verejnosť zapodmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany Obce  a zúčastnených strán

v mimoriadnych prípadoch za predpokladu predchádzajúcej dohody Kultúrnej komisie a cestovnéhoruchu v Obci Vyhne  s usporiadateľom podujatia, ktoré sa má konaťpo 22.00 hod

v prípadoch určeného plánu činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravykomunikácií, čistenia, umývania, zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí

Nočný kľud nesmie byť rušený hlasným alebo hlasovým prejavom, t. j. rušivým, obťažujúcim,nežiaducim, alebo neprimeraným hlasným zvukom technických zariadení, alebo hlasovým zvukom osôbnad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste obvyklú. Uvedené nespadá pod právnu úpravu zvukua ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu, najmä podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z., oochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnostio prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Podmienky používania zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách upravuje príslušné všeobecnezáväzné nariadenie, pokiaľ je v Obci účinné.

Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný právny predpis. (9

 

Ďalej sa zakazuje fajčiť:

na miestach, na ktorých sa nachádzajú otvorené športové a rekreačné plochy určené pre deti a mládežako aj v ich bezprostrednej blízkosti a v areáloch školských a predškolských zariadení

na verejných trhoviskách a na cintorínoch.

 

 

Štvrtá časť


Článok 8


Záverečné ustanovenia


Kontrola a sankcie

 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:

zamestnanci Obce Vyhne  organizačne zaradení na Obecnom úrade, predseda a členovia komisie verejného poriadku obce Vyhne.

Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie opriestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci polície Slovenskej Republiky.

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou napodnikanie môže Obec Vyhne  uložiť podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov pokutu do výšky 6 638 eur.

 

Článok 9


Účinnosť nariadenia

 

Toto VZN obce Vyhne  schválilo Obecné  zastupiteľstvo Obce Vyhne  dňa 26.05.2016
 uznesením č..

Toto VZN obce Vyhne nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli Obce Vyhne a účinnosť15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Vyhne.

 

 

 


                                                                                                                Vladimír Bevelaqua
                                                                                                                 starosta obce Vyhne
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________
(1zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, vyhlášky FMD č. 35/1984

Zb.ktorou savykonáva zákon o pozemných komunikáciách v platnom znení
(2zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

platnom znení

(3zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení
(4zákon SNR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení
(5zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení
(6zákon SNR č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
(7zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.

o priestupkochv platnomznení

(8zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení

(9zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov v platnomznení

 

 


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.05.2016
Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 10.06.2016 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka