Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

HALÓ VYHNE - r. 2003 - č. 10

Správa veterinárnej služby

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom Ul. SNP č. 612/120, 966 02 Žiar nad Hronom Tel. 045 6733192, fax 045 6733193 informuje obyvateľov obce:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ako orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon), pre región okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom Vás týmto žiada v zmysle § 15 ods. 7 zákona o vykonanie súpisu hovädzieho dobytka (ďalej len zviera) v držaní u tzv. "drobnochovateľov" vo svojej pôsobnosti ako podkladového materiálu pre centrálnu registráciu držiteľov zvierat a individuálnu identifikáciu zvierat. Vami vypracovaný a doručený súpis zvierat v termíne do 19.9.2003 bude predložený na regionálne strediská Štátneho plemenárskeho ústavu za účelom porovnania a doplnenia chýbajúcich vlastníkov zvierat a ich fariem do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
Nariadenie vlády SR č. 278/2003 z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovanie hovädzieho mäsa a produktov z neho (ďalej len nariadenie) je účinné od 1. 8.2003. Všetky zvieratá chované na území SR v zmysle § 4 ods. 1 nariadenia musia byť identifikované. Držitelia zvierat sú povinní pri chove zvierat rešpektovať ustanovenia nariadenia, ktoré sa ich priamo dotýkajú. jedná sa najmä o §§ 4, 7, 9, 20 ods. 4 až 10, a § 21.
Okrem uvedeného nariadenia povinnosť identifikácie a registrácie zvierat je uvedená aj v § 18 ods. 1 zákona.
Zároveň Vás žiadame o súčinnosť pri osvete legislatívy v oblasti identifikácie a registrácie pre držiteľov zvierat najmä zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 278/2003 Z. z. , ktoré je účinné od 1.8.2003. Obe právne normy sú uvedené aj na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR www.svssr.sk okrem znenia uvedeného v zbierke zákonov č. 135 zo dňa 31.7.2003 a 186 zo dňa 22.8.2002.
V prípade, že chovatelia nebudú rešpektovať predmetné legislatívou dané požiadavky na identifikáciu a registráciu zvierat, budeme nútení ako orgán štátnej správy poverený kontrolou podľa § 8 ods. 3 písm. l/zákona vyvodiť v zmysle § 43 ods. l písm. g/zákona sankčný postih až do výšky 10 000 Sk.
Legislatívny rámec pre označovanie hovädzieho dobytka (ďalej len zvierat), jeho evidenciu a vedenie centrálneho registra zabezpečuje zákon č. 194/98 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v §§ 15, 16. Podrobnosti o označovaní zvierat bola upravená vyhláškou č. 17/2001 Z. z. z 20.12.2000 s účinnosťou od 1.2.2001.
Poverenou organizáciou pre označovanie zvierat , jeho evidenciu a vedením centrálneho registra zvierat je na základe rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva SR č. j. 5652/200-250/457 Štátny plemenársky ústav SR. Dozor nad označovaním zvierat, vedením tejto evidencie v chovoch držiteľov prislúcha Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR prostredníctvom svojich regionálnych správ a Plemenárskej inšpekcii SR.
Nariadenie vlády SR č. 278/2003 o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovanie hovädzieho mäsa a produktov z neho v § 4 ods. 1 ukladá povinnosť identifikácie všetkých zvierat chovaných na území SR. § 7 ukladá každému držiteľovi zvierat povinnosť viesť aktuálny register chovu zvierat, oznamovať ministerstvu všetky premiestňovania z chovu a do chovu, narodenia ako aj úhynu zvierat v chove spolu s dátumom udalosti a to do 7 dní od výskytu udalosti.
Každý držiteľ zvieraťa obdrží na základe svojho nahlásenia od príslušného pracovníka plemenárskej organizácie (pre oblasť B. Štiavnica Jana Antošíková č. tel. 0905759587 a ostatných Ľubomír Ivan tell. 09032710590) značky pre trvalé označenie zvieraťa , podľa pokynov pre držiteľov zvierat k vedeniu centrálnej evidencie na príslušných tlačivách ohlási registráciu svojej farmy do ŠPÚ SR Rosinského 12 010 08 Žilina, odkiaľ dostane pas zvieraťa a pridelené registračné číslo svojej farmy.
Kontrolou výkonu označovania registrácie, vedenia potrebných údajov je poverená Regionálna veterinárna správa Žiar nad Hronom a prostredníctvom zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

MVDr. Pavel Kanka
riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka