Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Mária Durčáková

Mgr. Mária Durčáková

Tel: 0903 436 673

E-mail: durcak.maja@gmail.com

predseda komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva


 

Jozef Halaj

 Jozef Halaj

Tel: 0905 966 425

E-mail: jozef.halajfk@gmail.com

Komisia stavebná


 

Bc. Ján Kriváň

Bc. Ján  Kriváň

E-mail: meier0855@hotmail.com

predseda komisie verejného poriadku


 

Igor Luptovský

 Igor  Luptovský

Tel: 0915 806 569

E-mail: iluptovsky@gmail.com

predseda komisie pre ochranu verejného záujmu


 

Jozef Oslanec

  Jozef Oslanec

Tel: 0905 248 433

E-mail: jozo1@centrum.sk

predseda komisie výstavby a životného prostredia


 

Ľuboš Procner

 Ľuboš Procner

Tel: 0907 171 801

E-mail: procnerlubos@gmail.com

Komisia verejného poriadku


 

Ing. Miloš Ziman

Tel: 0905 796 974

E-mail: ziman.milos@gmail.com


 

Ing. Jaroslav Zliechovec

E-mail: jaro.zliechovec@gmail.com

predseda komisie finančnej


 

Cyril Žabenský

 Cyril Žabenský

Mobil: 0940399920

E-mail: zabensky@centrum.sk


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo


(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. 5)
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona. 10b)

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa
osobitných predpisov, 11)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného
predpisu, 11a) ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka