Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období!Vytlačiť
 

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi  je   práve nadchádzajúce jesenné počasie, s ktorým je spojené i vykurovacie obdobie. Práve toto obdobie je vo veľkej miere spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov. Je to spôsobené najmä tým, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies a hlavne údržbe palivových spotrebičov. Vzhľadom k charakteru našej krajiny, dostupnosti a finančnej výhodnosti tuhého paliva sa u nás veľmi často využívajú hlavne v rodinných domoch,  rekreačných chatách  a penziónoch  na vykurovanie rôzne druhy tepelných spotrebičov na tuhé palivo (drevo a uhlie).

V období r. 2018 bolo zaznamenaných v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od vykurovacích systémov spolu 29 požiarov. Tieto požiare sa priamo týkali nedostatkov vo vykurovacích telesách, dymovodoch a komínoch. Celková škoda bola 1440 €, uchránené hodnoty predstavovali sumu  1 148 320 €, pričom najvyššie škody boli v okrese Žiar nad Hronom.

 Pri prevádzke  palivových spotrebičov a používaní komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať ustanovenia  všeobecne záväzného  právneho  predpisu – Vyhlášky  MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia by sme chceli občanov upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri prevádzke vykurovacích spotrebičov:

•      zabezpečiť inštaláciu palivových spotrebičov spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču (v ich okolí umiestniť nehorľavú podlahu alebo podložky...)

 • dodržovať bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom!)
 • zabezpečiť odborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len  kominár alebo revízny technik komínov!)
 • zabezpečiť vysýpanie popola  z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 • zabezpečiť neprekurovanie vykurovacích telies
 • neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích telies
 • nepoužívať  k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh
 • udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
 • zabezpečiť používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave
 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komína osobou odborne spôsobilou na tieto úkony!!!

 

Fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. h) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:  „ ...zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou ( kominár)...“  a písm. i)  „...dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.....“. Osoby, ktoré takto nekonajú sa dopúšťajú priestupku na úseku ochrany pred požiarmi!

 

 

Čistenie a kontrola komína

 

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, podľa výkonu jednotlivých typov spotrebičov, a to:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

do 50 kW,  raz  za:

 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

nad 50 kW, raz za:

 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.

 

 Na vykonávanie prác spojených s čistením, kontrolou a preskúšaním komína musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Odborné preskúšanie komína pred pripojením spotrebiča na komín musí vykonať odborne spôsobilá osoba. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vydáva ten kto čistenie a kontrolu vykonal, pri preskúšaní komína a dymovodu to vydáva odborne spôsobilá osoba.

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa musí oznámiť obci!

 

Vážení spoluobčania, dúfame že naše dobre mienené rady budú dobrým základom pre dôkladnú prípravu na nastávajúce  vykurovacie obdobie a prežijete kľudné  zimné obdobie bez požiarov  v  teple Vášho  domova.


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka