Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 1/ 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyhne

Schválené: 16.6.2005

Vyhlásené: 15.3.2005

Účinnosť: 6.7.2005

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 1/ 2005
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyhne


Obec Vyhne v zmysle § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú zásady poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vyhne.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Vyhne.
1.2 Za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú výdavky /bežné transfery/ na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou.

Čl. 2
Zdroje dotácií

2.1 Finančné prostriedky – vlastné príjmy obce určené na poskytovanie dotácií sa vytvárajú v procese rozpočtového hospodárenia obce.
2.2 V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok obecné zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií, pričom prostriedky sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
2.3 Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

Čl. 3
Účelové určenie dotácií

3.1 Dotácie môže obec poskytovať len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Na účely tohto nariadenia sa:
a) za všeobecne prospešné služby považujú služby, ktoré sa poskytujú za vopred určených podmienok a sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti. Všeobecne prospešnými službami sú len: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitná starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, tvorba a ochrana životného prostredia a poskytovanie sociálnych služieb,
b) pod verejnoprospešným účelom a všeobecne prospešným účelom rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy.
3.2 Dotácia sa môže poskytnúť iba na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel.
3.3 Pri poskytovaní dotácií sa budú uprednostňovať aktivity, ktoré - sú novátorské a netradičné - pomáhajú rozvíjať tvorivosť - majú morálny prínos - uchovávajú kultúrne dedičstvo obce - propagujú obec v medzinárodnom meradle - podporujú ekonomický a sociálny rozvoj obce a jej obyvateľov.

Čl. 4
Podmienky poskytnutia dotácií

4.1 Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len žiadatelia), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Vyhne.
4.2 O poskytnutie dotácie možno žiadať len písomnou formou, a to na predpísanom formulári, ktorého povinný vzor je prílohou tohto VZN (príloha 1).
4.3 Žiadateľ doručí poštou alebo osobne kompletnú žiadosť na príslušný kalendárny rok na podateľňu obecného úradu vo Vyhniach.
4.4 Žiadateľ musí vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej obcou.
4.5 Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:
a) nevyúčtoval predchádzajúcu dotáciu,
b) nemá vyrovnané záväzky voči obci alebo ňou zriadeným organizáciám,
c) podal žiadosť, ale jeho žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené týmto VZN,
d) je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou.
4.6 Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
4.7 Finančné prostriedky sa nebudú poskytovať na občerstvenie a stravné náklady, odmeny a honoráre pre organizátorov akcií a úloh, finančné dary, nákup alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov a na náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
4.8 Na akcie organizované a realizované s finančnou účasťou obce nemožno poskytnúť dotáciu.

Čl. 5
Schvaľovanie dotácií

5.1. Finančná komisia:
a) skontroluje a posúdi žiadosti na pridelenie dotácií z pohľadu splnenia podmienok stanovených VZN,
b) pripraví odporúčanie na poskytnutie a pridelenie výšky dotácií v rámci schváleného rozpočtu obce alebo odôvodnenie pri nepriznaní dotácie z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených VZN a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
c) predloží odporúčanie alebo odôvodnenie obecnému zastupiteľstvu.
5.2 Pridelenie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5.3 Po schválení dotácie obecným zastupiteľstvom spracuje obecný úrad zmluvu o poskytnutí dotácie medzi žiadateľom a obcou Vyhne, ktorú podpíšu štatutárni zástupcovia obidvoch strán.
5.4 Povinný vzor zmluvy o poskytnutí dotácie je prílohou tohto VZN (príloha 2).
5.5 Na základe podpísanej zmluvy zabezpečí obecný úrad prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa.

Čl. 6
Použitie a vyúčtovanie dotácie

6.1 Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá a nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.
6.2 Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
6.3 Žiadateľ, ktorý obdrží dotáciu v súlade s týmto VZN je povinný:
a) vykonať jej vyúčtovanie najneskôr do 31.12. príslušného roka alebo v termíne, ktorý bol stanovený v zmluve o poskytnutí dotácie,
b) predložiť kópie účtovných dokladov o čerpaní pridelených finančných prostriedkov a rekapituláciu vyčerpaných finančných prostriedkov, pričom účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve,
c) nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce, z ktorého bola dotácia poskytnutá a zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov,
d) vrátiť poskytnutú dotáciu ak nebolo predložené zúčtovanie alebo ak bola dotácia použitá na iný účel ako bolo v zmluve určené najneskôr do 30 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie, resp. do 30 dní od zistenia neoprávneného použitia dotácie.
6.4 Zúčtovanie nevyčerpanej dotácie v nižšej hodnote ako 100,- Sk (vrátane) sa nepožaduje.
6.5 Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií vykonáva finančná komisia OZ a poverení zamestnanci obecného úradu.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva, kontrolór obce,
poverení zamestnanci obecného úradu a poverení členovia komisií obecného zastupiteľstva.
7.2 VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce od 15.3.2005 do 16.6.2005.
7.3 VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2005 zo dňa 16.6.2005.
7.4 VZN nadobúda platnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. dňom 6.7.2005.

Ing. Milan FILIP
starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka