Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 2/2005 o rozpočtových pravidlách obce Vyhne

Schválené: 16.6.2005

Vyhlásené: 14.3.2005

Účinnosť: 6.7.2005

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 2/2005
o rozpočtových pravidlách obce Vyhne

Obec Vyhne v zmysle § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o rozpočtových pravidlách obce Vyhne.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok realizácie rozpočtových opatrení v rozpočte obce Vyhne a určenie záväzných ukazovateľov pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Čl. 2
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obce

1.1 Zmeny rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných účelových prostriedkov.
1.2 Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady výdavku, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte obce, možno tento realizovať rozpočtovým opatrením.
Rozpočtovými opatreniami sú:
a/ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle funkčnej klasifikácie v rámci príslušného oddielu alebo medzi oddielmi, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
b/ povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Rozpočtové výdavky možno prekročiť o prostriedky prijaté na základe rôznych zmlúv, dohôd, dotácií, grantov, neplánovaných v rozpočte, alebo o prostriedky zo skutočne dosiahnutých vyšších príjmov oproti rozpočtovaným.
Presun rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov schvaľuje starosta obce do výšky 100 tis. Sk v jednotlivom prípade. Presuny a povolené prekročenie nad 100 tis. Sk schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci oddielu do 10 tis. Sk sa realizovať nebudú. Použitie týchto prostriedkov sa nebude považovať za porušenie rozpočtovej disciplíny.
c/ Viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov, alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu. Viazanie rozpočtovaných výdavkov schvaľuje starosta obce.
Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Čl. 3
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií obce

3.1 Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi rozpočtu určenými zriaďovateľom. Záväzné ukazovatele rozpočtu sú: - príjmy od zriaďovateľa (dotácie), - príjmy z rozpočtovej činnosti organizácie, - celkové bežné výdavky, - kapitálové výdavky, - mzdový limit, - účelové prostriedky. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit bežných výdavkov o prostriedky prijaté na základe rôznych zmlúv, dohôd, dotácií, grantov od právnických a fyzických osôb v súlade so zákonom neplánovaných v rozpočte.

3.2 Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov a prostriedky prijaté od iných subjektov. Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. Záväzné ukazovatele sú: - príspevok zriaďovateľa, - vlastné príjmy, - bežné výdavky, - kapitálové výdavky, - mzdový limit, - limit na reprezentačné výdavky, - účelové prostriedky.

3.3 Presuny rozpočtových prostriedkov
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich riaditeľ príslušnej organizácie zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov v rámci svojho rozpočtu do výšky 50 tis. Sk. po predchádzajúcom schválení starostom obce. Pri vykonávaní takýchto presunov rozpočtových prostriedkov nemožno meniť záväzné ukazovatele.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

4.1 VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce od 14.3.2005 do 16.6.2005.
4.2 VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 19 /2005 zo dňa 16.6.2005.
4.3 VZN nadobúda platnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 6.7.2005.
Ing. Milan FILIP
starosta obce

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka