Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Vyhne » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 971
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
85/2019Generalli Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistná zmluva č. 2407100382poistenie stavieb  196,94 €12.10.2019nestanovený
84/2019Marek Žabenský, Vyhne 72, 966 02 Vyhne Zmluva o výpožičke veľkokapacitného kontajnera Predmetom zmluvy je vypožičanie veľkokapacitného kontajnera o objeme 7 m³40,00 €12.10.2019nestanovený
83/2019Peter Repiský, Vyhne 45, 966 02 Vyhne Zmluva o výpožičke pracovného stroja Predmetom zmluvy je vypožičanie pracovného stroja – Zariadenie prípojné bubnové mulčovacie SLM 180S 110,00 €11.10.2019nestanovený
82/2019Audit consults s.r.o., audítorská spoločnosť, licencia SKAU č. 323, M.R..Štefánika 167/16,017 01 Považská BystricaZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEBaudítorské služby5 560,00 €10.10.2019nestanovený
81/2019Igor Reguly, Pivovarská č. 214/2, 966 81 Žarnovica Dohoda o pripojení Účastník č. 1 ako výlučný vlastník kanalizačného zberača, vybudovaného od objektu súpisné č. 610 cez parcely E KN 782, C KN 379/2, C KN 386, C KN 383/1 a 2, C KN 375/1 vo vlastníctve účastníka č. 1, ďalej cez pozemok parcela C KN 383/3 vo vlastníctve Igora Regulyho s manželkou (ako povinných z vecného bremena pre oprávneného z vecného bremena obec Vyhne), po kanalizačné zariadenie Žumpu, vybudovanú na parcele C KN 383/4 vlastník obec Vyhne, týmto vyjadruje súhlas s bezodplatným pripojením účastníka č. 2. 0,00 €10.10.2019nestanovený
80/2019ASPECT-VYHNE, a.s., Hattalova 12/A, 831 01 Bratislava Dohoda o pripojení súhlas s bezodplatným pripojením účastníka 0,00 €2.10.2019nestanovený
78/2019Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 ŽarnovicaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEBPredmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť poradenstvo, kontrolu, organizáciu výsadby a práce v oblasti ošetrovania, udržovania a ochrany stromovej vegetácie v k.ú. obce Vyhne pre Objednávateľa 219,00 €13.9.2019nestanovený
76/2019IMMES, s.r.o., Štefániková 18/2, 966 22 Lutila Zmluva o dielozáväzok zhotoviteľa na účel uvedený v čl. I tejto zmluvy zhotoviť nadzemnú optickú elektronickú komunikačnú vysokorýchlostnú sieť a vykonávať jej údržbu9,50 €10.9.2019nestanovený
75/2019Peter Repiský, Vyhne 45, 966 02 Vyhne Zmluva o výpožičke pracovného stroja . Predmetom zmluvy je vypožičanie pracovného stroja – cisternový príves za traktorom typ MA5-023, výrobné číslo 714, rok výroby 1992 s objemnom nádrže 3000 litrov40,00 €5.9.2019nestanovený
73/2019Obecné byty s.r.o., Š. Moysesa 431/12, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy definované v tejto kúpnej zmluve na kupujúceho za podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluve a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu za podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluve. 764 493,69 €31.8.2019nestanovený
72/2019Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 BratislavaMandátna zmluva č. MZ2019009Záväzok Mandatára zabezpečiť Mandantovi podľa jeho požiadaviek a v jeho mene činnosti 700,00 €28.8.2019nestanovený
71/2019RENOVIA s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Zmluva o dielozáväzok zhotoviteľa uskutočniť pre 2 objednávateľa práce a dodávky na diele s názvom Oprava miestnych komunikácií 3 v obci Vyhne 102 765,17 €27.8.2019nestanovený
70/2019IMMES, Štefánikova 18/2, 966 22 LutilaZmluva o dielo č. 2019230501Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách14 970,00 €17.8.2019nestanovený
69/2019Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01 Banská ŠtiavnicaKúpna zmluva Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho1,00 €14.8.2019nestanovený
68/2019Šimon Kružlic, Vyhne 437, 966 02 Vyhne Nájomná zmluva č. 03/2019Priestory novej zasadačky a jedálne v budove obecného úradu 50,00 €13.8.201918.8.2019
66/2019Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1/1, 969 24 Banská ŠtiavnicaKúpna zmluvaPredávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Banky, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1166 1,00 €6.8.2019nestanovený
65/2019Aprint s.r.o., Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o dieloPolygrafické služby - príprava a tlač obecných novín Vyhne  338,40 €20.8.2019nestanovený
64/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaudelenie licencie - Oldies party s rádiom Vlna 167,40 €1.8.2019nestanovený
63/2019Dagmar Helingerová, rodená Ježová, Ôsma 3/A, 831 01 BratislavaKúpna zmluvaPredávajúci predáva kupujúcemu a „kupujúci“ kupuje do výlučného vlastníctva v celosti nehnuteľnosti, špecifikované v Čl. I. ods. 17 400,00 €30.7.2019nestanovený
62/2019Mgr. Diana Zachardová, rodená Brteková, Päpavová 679/22, 841 04 Bratislava Kúpna zmluvaPredávajúci predáva kupujúcemu a „kupujúci“ kupuje do výlučného vlastníctva v celosti nehnuteľnosť a to novovytvorené parcely4 010,00 €30.7.2019nestanovený
Položky 1-20 z 971
ÚvodÚvodná stránka